Wétín Bi Naijíriá Píjin?

Yẹs, wétín bi Naijíriá Píjin (NP)?

Abí Ínglísh lángwej an NP bi sém langwéj?

Na háu méní pípul de spík NP an wiá dẹm de spík am?

Wétín mék NP dé impọ́tant fọ Naijíria?

Na haú ízi i dé to lẹ́n hau to raít an ríd NP fọ di wè wé ẹ́spat-dẹm tọ́k sé bi di kọrẹ́t we to dú am?

Dís an ọ́dá kwẹ́shọn-dẹm bi wétín wi go ánsa fọ dís wẹ́bsait.

Wi go ọ́lsó tọ́k abaut méní ọ́dá tins wé yu fít yúz NP du to ték mék yọ laif bẹtá.

Mék yu prẹ́s hia to ríd mọọ́ tins abaut NP.

 

Lẹ́n Haú To Raít Naijíriá Píjin

Mék Wi Ríd Naijíriá Píjin na buk to ték tích machọ́ pípol haú to ríd an raít fọ Naijíriá Píjin (NP). Wi de tọ́k abaut máchọ́ pípul wé sabí spík NP bọt dẹm nọ sabí ríd ọ raít tins fọ éní lángwej.

Di buk dé impọ́tant fọ pípol wé sabí ríd an rait tuu. Na kọrẹ́t buk fọ dẹm íf dẹm wán lẹ́n haú to ríd NP faín fain, an yúz im A B Ch D ték spẹ́l an raít NP wọd-dẹm an ọ́dá tins fọ di we wé NP lángwéj ẹ́spat-dẹm dọ́n grí sé na ím bi di kọrẹ́t we to dú am.