Wétín Mék Wi Bíld Naíjíriá Píjín Wẹ́bsait

Abí yu dọ́n tínk abaut di plẹ́ntí tins wé yu fít yúz Naijíriá Píjin Standadaíz Ọtọ́gráfi du fọ ték hẹ́lẹ́p yọsẹf an mék mọní? (Naijíriá Píjin Standadaíz Ọtọ́gráfi bi di kọrẹ́t wè fọ ték spẹ́l an raít di lángwej im wọd-dẹm).

Mék yu tínk abaut wétín go hápun íf yu fít yúz Naijíriá Píjin dú di kaín tins wé pípul de yúz Ínglish an ọ́dá lángwej-dẹm de du.

Wi bíld dís wẹ́bsait fọ ték shó yu sé yu fít dú énitin wé yu wán du wit Naijíriá Píjin. Mék yu sí sọm ẹ́zámpul fọ ọ́nda:

Bíld Ọ́nlaín Bíznẹz

Bíld Wẹ́bsait

l

Raít Tins

h

Blọg

Tích & Trén Pípul

Mék Vídio

Drọ́ Tins

i

Mék Ọ́dio

Mék yu ríd an klík di tins wé dé fọ ọ́nda só dát yu go lẹ́n mọọ́ tins abaut Naíjíriá Píjin. Yu go sí ẹ́zámpul-dẹm ọf wétín wi dọ́n ték di lángwej im Standadaíz Ọtọ́gráfi du.

Yu tuu fít dú dẹm an ívún dú mọọ́ tins wé yu go gén frọm.

Wétín Bi Naijíriá Píjin (NP)?

Impọ́tánt pọ́púlá Naijíriá lángwej wé yu fít yúz dú plẹ́ntí kọrẹ́t tins wé go pút mọní fọ yọ pọ́kẹt. Pípul wé pás 100 míliọn de spík di lángwej fọ Naijíria.

Klík hia to ríd shọ́t torí abaut haú di lángwej ték stat.

Naijíriá Píjín Álfábẹt & Ọtọ́gráfi

Abí yu tínk sé Naijíriá Píjín Álfábẹt an Ínglísh Álfábẹt bi di sem? Fọ wia! Dẹm ọtọ́gráfi nkọ́? Dẹm nọ́ bi di sem tuu. Eh? Yẹs dẹm nọ́ bi di sem.

Mék yu jọ́s prẹ́s éníwia fọ dís ples an yu go faínd aut.

Haú to Ríd an Raít Naijíriá Píjin

Lẹ́n di kọrẹ́kt wè to spík, ríd an raít NP. Yu go yúz wétín yu dọ́n lẹn ték dú plẹ́ntí bẹtá tins fọ yọsẹf.

 

Baíbul fọ Naijíriá Píjin

Na wích lángwej Gọd de spik? An na wích lángwej yu tínk sé I wán ték tọ́k to yu?

Mék yu chẹ́k hiá fọ ték faínd aut.

Wétín Yu Fít Ték Naijíriá Píjin Du

Wétín yu fít ték Naijíriá Píjin du? Ah! Wétín mék yu de tọ́k so sẹf? Abí yu nọ́ nó sé ẹ́vrítin wé yu fít dú wit Ínglish, Frẹnch, Chaina lángwej ọ éní ọ́dá lángwej, yu fít dú di sém tin wit Naijíriá Píjin.

Faínd aút mọọ

Haú to Ték Stat

Ọ́yá. Mék yu nọ́ wést taim sám sám. Di taim na nau nọ́ bi tumọ́rọ. Mék yu stát to dú tins wit langwej wé pípul wé pás 100 míliọn de spík fọ Naijíria. Lángwej wé pọ́púlá pás éní ọ́dá lańgwej fọ Naijíria. An píjín lángwej wé mọọ́ pipul de spíkam pás éní ọ́dá pijin fọ wọld.

Wétín Wi De Du

Wi de Raít Baíbul fọ Naijíriá Píjin

To raít Baíbul fọ Naij́iriá Píjin (NP) bi di mén di mén wọk wé wi de du.

Klík hia fọ ték faínd aút mọọ́ tins abaút di wọk.

Kọmúnítí Wẹ́bsait
Impọ́tánt Tins fọ Ték Bíld Yọ Ón Wẹ́bsait
Naijíriá Píjín Mẹ́mbáshíp Wẹ́bsait