1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

Mátiu Chapta 24

Jízọs Tọ́k Sé Pípul Go Brẹk Brẹ́k Daún

Gọd-Haus Kpátákpátá

(Vas 1-2)

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1. Jízọs kọmọ́t frọm di yád ọf Gọd-Haus. As I waká de gò, naím di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n kọ́m to Am an shó Am di bíldin-dẹm wé dé fọ di yád ọf Gọd-Haus.

2. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Una sí ọ́l dís tins? A de tẹ́l una tru sé, wọ́n ston nọ́ go rimén ọntọ́p anọ́dá ston. Juu pípul dẹm ẹ́ními-dẹm go nak nák daún ọ́l ọf dẹm.

Jízọs Tọ́k Abaut Haú Pípul Go Sọ́fá di Pípul Wé de Fọ́ló Im Wè

(Vas 3-14)

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3. As Jízọs sidọ́n fọ wọ́n maúntin wé dẹm de kọ́l ‘Ólív Maúntin’, naím di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́m mít Am wẹ́n ọ́dá pípul nọ́ dé dia. Dẹm áks Am sé, “Mék Yu tẹ́l ọ́s wẹ́n ọ́l dís tins go hápun. An wétín go hápun wé go shó ọs sé, taim dọ́n rich wẹ́n Yu go kọm an wẹ́n dís wọld go ẹnd?”

4. Naím Jízọs ánsá dẹm sé, “Mék una shaín una ai wẹ́l wẹl! Mék una nọ́ lẹ́t éníbọ́di disív una.

5. Plẹ́ntí pípul go yúz Mai nem kọm. Dẹm go sé, ‘A bi di Kraist.’ An dẹm go disív plẹ́ntí pípul.

6. Una go hiá abaut wọọ-dẹm wé pípul de fait. An niuz abaut ọ́dá wọọ-dẹm wé wán stat. Bọt mék una nọ́ fia. Dís tins mọsto hápun, bọt dẹm nọ́ mín sé di ẹnd dọ́n rich.

7. Wọ́n kọ́ntri go faít anọ́dá kọ́ntri, an wọ́n kíndọm go faít anọ́dá kíndọm. Fọ méní ples, fud nọ́ go dè wé pípul go chọp. An graun go shẹk shẹ́k bád bad fọ dífrẹ́n dífrẹ́n ples.

8. Ọ́l dís tins bí laik di stát ọf di pen wé de pén wúman bifọ́ i bọ́n im pikin.

9. Dẹn una ẹ́ními-dẹm go kárí una gív pípul wé go sọ́fá una. Dẹm go kíl una. Pípul fọ ọ́l kọ́ntri-dẹm go hét una sékọf sé una de fọ́ló Mi.

10. Fọ dát taim, plẹ́ntí pípul go stọ́p to pút dẹm trọst fọ Mi. Dẹm go sẹ́l ích ọ́da gív dẹm ẹ́ními-dẹm, an dẹm go hét ích ọ́da.

11. Plẹ́ntí lailaí prọ́fẹt-dẹm go kọm, an dẹm go disív plẹ́ntí pípul.

12. Sékọf sé mọọ́ mọọ́ pípul go de dú wíkẹ́d tins ẹ́vríwia, dis go mék plẹ́ntí pípul mék dẹm stọ́p to lọ́v ọ́dá pípul.

13. Bọt Gọd go sév di pẹ́sin wé kọntíniú to sté strọng sóteé gó rích di ẹnd.

14. An fọ ẹ́vríwia fọ wọld, pípul go prích dís Gúd Niuz abaut haú Gọd go rúl as King. Dẹm go prích am só dat pípul wé dé ẹ́vríwia fọ wọld go gẹ́t chans to hiá am. Dẹn Gọd go mék di wọld mék i ẹnd.

Jízọs Tọ́k Abaut di Họ́ríbúl Tin Wé Go Kọm

(Vas 15-28)

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15. “Una go sí ‘Di Họ́ríbúl Tin’ wé Prọfẹt Dániẹl tọ́k abaút am. Una go sí di Họ́ríbúl Tin as i stán ínsaíd di hólí ples.” (Yu wé de ríd dís tin mọsto traí ọndastán wétín i min!)

16. “Wẹ́n una sí dís Họ́ríbúl Tin, dẹn di pípul wé dé fọ Judia mọsto rọ́n gó fọ maúntin.

17. Pẹ́sin wé dé ọntọ́p di rúf ọf im haus mọsto nọ́ gó daun to ték énítin kọmọ́t frọm im haus.

18. An di pẹ́sin wé dé fọ fam mọsto nọ́ gó bak fọ im haus to ték im klọt.

19. Dát taim go bád wẹ́l wẹl fọ wímẹn wé gẹ́t bẹlẹ́, an fọ di wọns wé stíl de gív smọ́l pikin-dẹm brẹst!

20. Mék una pré to Gọd só dat di taim una go rọn nọ́ go bi réní sízin ọ Dé-fọ-rẹst!

21. Dis na sékọf sé, di sọ́fa wé pípul go sọ́fá dát taim go bád wẹ́l wẹl. I go bád pás éní kaín sọ́fa wé pípul dọ́n ẹ́vá sọ́fa frọm di taim wé Gọd mék di wọld sóteé kọ́m rích nau. An pípul nọ́ go ẹ́vá sọ́fá laik dat agen.

22. Íf to sé Gọd nọ́ disaíd to ridiúz haú méní dez pípul go sọ́fa, nóbọ́di go sọvaív fọ dís wọld. Bọt Gọd go ridiúz di dez sékọf di pípul wé I dọ́n chuz mék dẹm bi Im pípul.

23. Dẹn íf éníbọ́di tẹ́l una sé, ‘Luk-oó, Kraist dé hia!’ ọ ‘I dé dia!’ – mék una nọ́ bilív wétín di pẹ́sin tọk.

24. Dis na sékọf sé lailaí Kraist-dẹm an lailaí prọ́fẹt-dẹm go kọm. Dẹm go dú bíg bíg mírákul-dẹm an wọ́ndáfúl tins fọ ték disív pípul. Íf í dé pọ́síbul, dẹm go yúz dís tins fọ ték traí disív ívún di pípul wé Gọd dọ́n chuz mék dẹm bi Im pípul.

25. Mék una lísin! A dọ́n tẹ́l una dís tin bifọ́ i hápun.

26. Sódiáfọ, íf pípul tẹ́l una sé, ‘Luk-oó, Kraist dé fọ dẹ́zat!’ – mék una nó kọmọ́t gó dia. Íf dẹm sé, ‘Luk-oó, I dé ínsaíd praívét rum!’ – mék una nọ́ bilív dẹm.

27. Dis na sékọf sé, jọ́s as tọ́nda-lait de kọ́m frọm ist an shain gó rích wẹst, na so i go bì wẹ́n Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọm.

28. Éníwia wé dẹd-bọdí dè, na dia vọ́lchọ-dẹm go gáda.

 

Jízọs Tọ́k Abaut Tins Wé Go Hápún Wẹ́n I Kọm

(Vas 29-31)

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29. “Jọ́s áftá di sọ́fa wé pípul go sọ́fá dát taim, sọn go kọ́n bikọ́m dak. Mun nọ́ go shaín agen. Sta-dẹm go fọ́l frọm skai. An Gọd go shék an múv wíkẹ́d páwáfúl spírit-dẹm wé dé fọ skai.

30. Dẹn sọ́mtin go apiá fọ skai. Di tin go shó pípul sé Mi, wé bi Húmánbin Pikin dọ́n de kọm. An dẹn ọ́l di pípul wé dé fọ wọld go krai. Dẹm go sí Mí de kọ́m ọntọ́p klaud wé dé fọ skai. A go kọ́m wit páwa an wọ́ndáfúl braít lait go de shaín araún Mi.

31. A go yúz laúd trọ́mpẹt ték sẹ́n Mai énjel-dẹm to ọ́l ples fọ wọld. Dẹm go gó gádá di pípul wé A dọ́n chuz mék dẹm bi Mai pípul. Dẹm go gádá dẹm frọm ẹ́vríwia fọ wọld.

Jízọs Tọ́k Abaut Wétín Pípul Mọsto Lẹ́n frọm Fíg Trii

(Vas 32-35)

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32. “Mék una lẹ́n sọ́mtin frọm fíg trii. Wẹ́n im smọ́l branch-dẹm bikọ́m grin an sọft an niú lif stát to gro, dẹn una go nó sé réní sízin dọ́n nia.

33. Fọ di sém wè, wẹ́n una sí ọ́l dís tins de hápun, mék una nó sé di taim wẹ́n dís wọld go ẹnd dọ́n dé nia wẹ́l wẹl.

34. A de tẹ́l una tru sé, di pípul wé dé alaif nau nọ́ go daí fínish, ọntil ọ́l dís tins dọ́n hápun.

35. Hẹ́vún an wọld go ẹnd, bọt di tins wé A de tọk nọ́ go ẹ́vá disapia.

Nóbọ́di Sabí Wẹ́n Jízọs Go Kọm

(Vas 36-44)

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36. Bọt nóbọ́di sabí di dè an di áwa wẹ́n ọ́l dís tins go hápun. Di énjẹ́l-dẹm wé dé fọ hẹ́vun nọ́ sabí. Mi, wé bi Gọd Pikin nọ́ ívún sabí. Na ónlí Gọd, wé bi Mai Papá sabí.

37. As i bí fọ Nóa taim, na so i go bì wẹ́n Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọm.

38. Fọ di taim jọ́s bifọ́ Gọd sẹ́n di bíg-wọtá wé kọ́vá di wọld, pípul bin de chọp chọ́p an drink drínk. Mẹ́n an wímẹn bin de mari márí ích ọ́da. Dẹm stíl dé de dú dís tins sóteé gó rích di dè wẹ́n Nóa ẹ́ntá di bíg bot.

39. An dẹm nọ́ sabí di tin wé de hápun sóteé gó rích wẹ́n di bíg-wọtá kọ́m kárí ọ́l ọf dẹm gò. Na so i go bì wẹ́n Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọm.

40. Fọ dát taim, tuú mẹn go dé fọ fam de wọk. Gọd go ték wọ́n ọf dẹm, bọt I go lív di ọ́dá wọn.

41. Tuú wímẹn go dé togẹ́da de graínd fúd tins fọ ples wiá pípul de graínd tins. Gọd go ték wọ́n ọf dẹm, bọt I go lív di ọ́dá wọn.

42. So, mék una dé rẹdí ẹ́vrítaim. Dis na sékọf sé una nọ́ nó di dè wé una Ọgá go kọm.

43. Bọt mék una sabí se, íf to sé di ọgá wé gẹ́t haus sabí wích taim tif go kọ́m fọ nait, i fọ dé awek. An nó fọ lẹ́t di tif brẹ́k ẹ́ntá im haus.

44. Sódiáfọ, una mọsto ọ́lsó dé rẹdí ẹ́vrítaim. Dis na sékọf sé Mi, wé bi Húmánbin Pikin go kọ́m fọ taim wẹ́n una nọ́ tínk sé A go kọm.

Di Sávant Wé Im Ọgá Trọst an di Sávant Wé Im Ọgá Nó Trọst

(Vas 45-51)

(Luk 12:41-48)

45. So, na hú bi di sávant wé im ọgá trọ́st wẹ́l wẹl an wé gẹ́t sẹns? Na di wọ́n wé im ọgá dọ́n pút am in cháj ọf di ọ́dá sávant-dẹm, mék i de gív dẹm dia chọp fọ kọrẹ́t taim.

46. Tins go gúd wẹ́l wẹl fọ dát sávant íf im ọgá kọm an sí am de dú wétín i tẹ́l am mék i du!

47. A de tẹ́l una tru sé, im ọgá go pút di sávant in cháj ọf ọ́l im prọpatí.

48. Bọt íf di sávant na bád sávant an kọ́n tẹ́l imsẹf sé, ‘Mai ọgá nọ́ go kwík kọ́m bak.’

49. Dẹn i stát to bit bít di ọ́dá sávant-dẹm wé ím an dẹm de wọ́k togẹ́da. An i kọ́n de chọp chọ́p an drink drínk wit drọnka-pípul.

50. Dẹn dát sávant im ọgá go kọ́n kọ́m wọ́n dè wẹ́n di sávant nọ́ tínk sé i go kọm, an fọ taim wé i nọ́ no.

51. Naím im ọgá go pọ́nísh am wẹ́l wẹl. I go pút am togẹ́dá wit tuú-fés pípul. Fọ dát ples, pípul go krai an graínd dẹm tit.