MATIU CHAPTA 24

Jiźọs Tọ́k Sé Pípul Go Distrọí
Gọd-Haus

(Vas 1-2)

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

1. As Jízọs kọmọ́t frọm Gọd-Haus de gò, na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́n shó Am di bíldin-dẹm wé dé fọ Gọd-Haus.

2. Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Una sí ọ́l dís tins? A de tẹ́l una tru sé, taim go kọm wẹ́n wán ston wé dé hia nọ́ go rimén ọn tọ́p anọ́dá ston. Una ẹ́ními-dẹm go brẹk brẹ́k ọ́l ọf dẹm skátá dẹm fọ graun.”

Jízọs Tọ́k Abaut Haú Pípul Go
Sọ́fá Im Pípul Wẹ́l Wẹl

(Vas 3-14)

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

3. As Jízọs sidọ́n fọ wán maúntin wé dẹm de kọ́l ‘Maunt Oliv’, na ím di pípul wé de lẹ́n an fọ́ló Im we kọ́m mit Am fọ praívet áks Am sé, “Mék Yu tẹ́l ọs wẹ́n ọ́l dís tins go hápun, an wétín bi di sain wé go shó ọs sé taim dọ́n rich wẹ́n Yu go kọ́m bak an wẹ́n wọld go ẹnd?”

4. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mék una de wọ́ch wẹ́l wẹl só dat nóbọ́di go disív una.

5. Plẹ́ntí pípul go kọm, an dẹm go yúz Mai nem de tọ́k sé dẹm bi di Kraist, an dẹm go disív plẹ́ntí pípul.

6. Una go hiá sé pípul de faít wọ niá una, an ọ́dá pípul de faít wọ fọ fá ples-dẹm. Bọt mék una nọ́ fia. Dis tins mọs hápun, bọt dát wan nọ́ mín sé taim wé wọld go ẹnd dọ́n rich.

7. Wán kọ́ntri go faít anọ́dá kọ́ntri, an wán kíndọm go faít anọ́da kíndọm. Họ́ngri go dé ẹ́vríwia wẹ́l wẹl, an graun go shék bád bad fọ dífrẹ́n dífrẹ́n ples-dẹm.

8. Ọ́l dís tins jọ́s bí laik di stát ọf di pen wé de pén wúman wẹn i dọ́n niá to bọ́n pikin.

9. Fọ dát taim, dẹm go kách una kọ́n kárí una gív pípul wé go sọ́fá una an kíl una. Ọ́l pípul fọ wọld go het una bikọs una bi pípul wé de fọ́ló Mi.

10. An fọ dát sém taim, plẹ́ntí pípul go stọ́p to de pút dẹm trọst fọ Mi. Pípul go kárí ích ọ́da pút fọ dẹm ẹ́ními hand, an pípul go hét ích ọ́da.

11. Plẹ́ntí lai laí prọ́fẹt-dẹm go apia, an dẹm go disív plẹ́ntí pípul.

12. An bikọs mọ́ mọ́ pípul go de dú wíkẹ́d tins ẹ́vríwia, na ím go mék plẹ́ntí pípul to stọ́p to de lọ́v ọ́dá pípul as dẹm sọpóz to lọ́v dẹm.

13. Bọt Gọd go sév di pẹ́sin wé stán strọ́ng strọng gó rích di ẹnd.

14. An pípul go prích dís Bẹtá Nius abaut Gọd Kíndọm fọ ẹ́vríwia fọ wọld, só dat ẹ́vríbọ́di go hiá am. An dẹn di ẹnd go kọm.

Di Bád Tin Wé De Spọíl
Gọd-Haus

(Vas 15-28)

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 “Una go sí di bád tin wé de spọíl Gọd-Haus an wé prọfẹt Dániẹl tọ́k abaut. Una go sí di tin de stán ínsaíd Gọd-Haus.” (Mék di pẹ́sin wé de ríd dís tin ọndastán wétín dís tọk min!)

16. “Wẹ́n una sí di bád tin, dẹn pípul wé dé fọ Judia mọs rọ́n gó fọ maúntin.

17. Mék pẹ́sin wé dé ọn tọ́p di rúf ọf im haus nó kọ́m daun fọ gó ínsaíd im haus to ték wétín dé ínsaíd di haus.

18. An mék pẹ́sin wé dé fọ fam nọ́ gó bak to ték im klọt.

19. Dát taim go bád wẹ́l wẹl fọ wímẹn wé gẹ́t bẹlẹ́, an fọ di wans wé hól smọ́l-pikin-dẹm fọ hand!

20. Mék una pré to Gọd, só dat di taim wé una go rọn nọ́ go bi réní sízin ọ Dé-fọ-Rẹst!

21. Dis na bikọs, di sọ́fa wé go dé dát taim, go bíg wẹ́l wẹl pás ẹ́ní kaín sọ́fa wé dọ́n hápún frọm di taim wé Gọd mék di wọld, sóteé kọ́m rích nau. An dát kaín sọ́fa, nọ́ go ẹ́vá hápún agen.

22. Íf to sé Gọd nọ́ ọlrẹ́dí disaíd sé I go kọ́t daún haú lọng di tin go last, nóbọ́di go sọ́vaív fọ dís wọld. Bọt bikọ́s ọf di pípul wé Gọd dọ́n chuz, I go mék di taim mék i dé shọt.

23. So, íf ẹ́níbọ́di tẹ́l una sé, ‘Luk-o, Kraist dé hia!’ ọ ‘I dé dia!’, mék una nọ́ bilív wétín di pẹ́sin de tọk.

24. Dis na bikọs, lai laí Kraist-dẹm an lai laí prọ́fẹt-dẹm go kọm. Dẹm go dú bíg bíg mírákul-dẹm an wọ́ndáfúl tins, só dat, íf i dé pọ́síbul, dẹm go yúz dís tins ték disív ívún di pípul wé Gọd dọ́n chuz.

25. Mék una lísin! A dọ́n tẹ́l una dís tins bifọ́ dẹm go hápun.

26. So, íf pípul tẹ́l una sé, ‘Luk-o, Kraist dé fọ dẹ́zat!’ mék una nọ́ gó dia, ọ íf dẹm tẹ́l una sé, ‘Luk-o, I dé ínsaíd haus,’ mék una nọ́ bilív wétín dẹm de tọk.

27. Dis na bikọs, jọ́s as tọ́nda-lait de shaín frọm ist sóteé gó rích wẹst, na so i go bì wẹ́n Man Pikin go kọm.

28. Ẹ́níwia wé dẹd bọdí dè, na dia vọ́lchọ-dẹm go gáda.

Taim Wé Man Pikin
Go Kọm

(Vas 29-31)

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29. “Jọ́s áftá di wahála wé go hápún dát taim dọ́n hápun, na ím sọn go kọ́n dé dak, mun nọ́ go shaín agen, sta-dẹm go fọ́l daún frọm skai, an Gọd go shék ẹ́vrítin wé dé fọ skai kọmọ́t frọm wiá dẹm dè.

30. Dẹ́n ẹ́vríbọ́di go sí di sain fọ skai wé go shó sé Man Pikin dọ́n de kọm. An ọ́l di pípul fọ wọld go krai wẹn dẹm sí Man Pikin de kọ́m ínsaíd klaud wé dé fọ skai. I go kọ́m wit páwa, an braít lait go de shaín araún am.

31. Wán énjẹl go bló laúd trọ́mpẹt, dẹn Man Pikin go sẹ́n Im énjẹl-dẹm mék dẹm gó fọ ọ́l ples fọ wọld, an dẹm go gádá togẹ́da ọ́l Man Pikin Im pípul wé I dọ́n chuz. Dẹm go gádá dẹm frọm wán ẹ́nd ọf di wọld gó rích di ọ́dá ẹnd.

Wétín Pípul Fít Lẹ́n Frọm Fíg Tri

(Vas 32-35)

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32. “Nau mék una lẹ́n sọ́mtin frọm di trí ọf wán frut wé dẹm de kọ́l ‘fig’. Wẹ́n fíg tri branch-dẹm dé sọft an níu lif stát to de gro, na ím una go nó sé réní sízin dọ́n de rich.

33. Na di sém tin tuu, wẹ́n una sí ọ́l dís tins de hápun, mék una nó sé di taim wé Man Pikin go kọm dọ́n dé nia wẹ́l wẹl.

34. A de tẹ́l una tru sé, ọ́l dís tins go hápun bifọ́ di pípul wé dé alaif nau go daí fínish.

35. Di skai an di wọld go disapia, bọt di tins wé A de tọk nọ́ go ẹ́vá disapia.

Nóbọ́di Nó Wẹ́n Man
Pikin Go Kọm

(Vas 36-44)

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-46)

36. Bọt nóbọ́di nó di dè an di awa wé ọ́l dís tins go hápun. Gọd Im énjẹl-dẹm wé dé fọ hẹ́vun nọ́ no, an Mi wé bi Gọd Pikin nọ no tuu. Na ónlí Gọd wé bi Mai Papá no.

37. Di taim wé Man Pikin go kọm go bí laik di tin wé hápún fọ Noa taim.

38. Bifọ́ di taim wé bíg wọtá kọ́vá di hól wọld, pípul bin de chọp an de drink, dẹm bin de márí wímẹn an de kárí dẹm wímẹn gív mẹn mék dẹm mári. Na so dẹm bin de du sóteé gó rích di dè wé Noa ẹ́ntá ínsaíd di bíg bot.

39. An dẹm nọ́ nó di tin wé de hápun sóteé gó rích wẹ́n di bíg wọtá kọ́n kárí ọ́l ọf dẹm gò. Na so i go bì wẹ́n Man Pikin go kọm.

40. Fọ dát taim, tú mẹn go de wọ́k fọ fam, an Man Pikin go ték wán ọf dẹm, bọt I go lív di ọ́dá wan.

41. Tú wímẹn go de graínd kọn fọ ples wiá dẹm de graínd fúd tins, an Man Pikin go ték wán ọf dẹm, bọt I go lív di ọ́dá wan.

42. So, mék una de wọch wẹ́l wẹl, bikọs una nọ́ nó di dè wé una Ọgá go kọm.

43. Bọt mék una nó sé, íf to sé di pẹ́sin wé gẹ́t haus nó di taim wé tif go kọ́m fọ nait, i fọ dé awek, an nọ́ go gri mék di tif brẹ́k ẹ́ntá im haus.

44. So, unasẹf mọs ọ́lsó dé rẹdí ẹ́vrítaim, bikọs Man Pikin go kọ́m fọ taim wẹ́n una nọ́ t́ink sé I go kọm.

Di Sávant Wé Im Ọgá Fít Trọst an Di
Wan Wé Im Ọgá Nọ́ Fít Trọst

(Vas 45-51)

(Luk 12:41-48)

45. So, na hú bi di sávant wé im ọgá fít trọst, an wé gẹ́t sẹns? Na di wan wé im ọgá pút am in cháj ọf di ọ́dá sávant-dẹm, mék i gív dẹm chọp fọ kọrẹ́t taim.

46. Tins go rílí dé faín fọ dát sávant íf im ọgá kọ́m bak an sí am de dú dát wọk!

47. A de tẹl una tru sé, im ọgá go pút di sávant in cháj ọf ọ́l im prọpati.

48. Bọt íf di sávant bi bád savant, i go tẹ́l imsẹf sé, ‘Mai ọgá nọ́ go kwík kọ́m bak’,

49. an i go stát to de bit bít di ọ́dá sávant-dẹm, an de chọp chọ́p an drink drínk wit drọnka pípul.

50. Dẹn dát sávant im ọgá go kọ́n kọ́m bak wan dè wẹn di sávant nọ́ tínk sé i go kọm, an fọ taim wé i nọ́ no.

51. Im ọgá go pọ́nísh am wẹ́l wel, kọ́n trówé am pút togẹ́dá wit pípul wé de pritẹ́nd to bi bẹtá pípul. Na fọ dia i go de krai an graínd im tit.