1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 10

Parébul Abaut di Pẹ́sin Wé de Lúk Áftá Ship

(Vas 1-6)

1. Jízọs sé, “A de tẹ́l una tru sé, di pẹ́sin wé nọ́ de pás di get ték ẹ́ntá di ples wiá dẹm de kíp ship, bọt i de klaímb pás anọ́dá ples ték ẹ́ntá di ples, dát pẹ́sin bi tif an i bi ám-rọ́ba.

2. Bọt di pẹ́sin wé de pás di get ẹ́nta, bi di pẹ́sin wé de lúk áftá di ship.

3. Di getman de ópún di get fọ di pẹ́sin wé de lúk áftá di ship. An di ship de hiá di vọís ọf di pẹ́sin wé de lúk áftá dẹm. I de kọ́l im ón ship bai dẹm nem wọ́n bai wọn, an de líd dẹm kọ́m aúsaid.

4. Wẹ́n i dọ́n bríng ọ́l im ón ship kọ́m aúsaid, i de waká de gó fọ dẹm frọnt. An di ship de fọ́ló am, sékọf sé dẹm nó im vọis.

5. Dẹm nọ́ go ẹ́vá fọ́ló pẹ́sin wé dẹm nọ́ no. Dẹm go rọ́n frọm dát pẹ́sin, sékọf sé dẹm nọ́ nó di pẹ́sin vọis.”

6. Jízọs tẹ́l di pípul wé dé dia dís párébul, bọt dẹm nó ọndastán wétín I de tẹ́l dẹm.

Jízọs bi Di Gúd Pẹ́sin Wé de Lúk Áftá Ship

(Vas 7-21)

7. Naím Jízọs kọ́n tọ́k agen sé, “A de tẹ́l una tru sé, na Mí bi di get wé di ship de pás ẹ́nta ínsaid.

8. Ọ́l di pípul wé kọ́m bifọ́ Mi bi tif-pípul an ám-rọ́ba-dẹm, bọt di ship nọ́ grí lísín to dẹm.

9. A bi di get. Éníbọ́di wé ẹ́ntá trú Mi, Gọd go sév am. Di pẹ́sin go de kọ́m ínsaid an de gó aúsaid, an i go de sí fud wé i go de chọp.

10. Di tif de kọ́m to ónlí tif, kil, an distrọí pípul. Bọt A kọm só dat pípul go gẹ́t laif, an gẹ́t am nyafunyafu wẹ́l wẹl.

11. Na Mí bi di Gúd Pẹ́sin wé de lúk áftá ship. Di Gúd Pẹ́sin wé de lúk áftá ship dé rẹdí to daí fọ di ship.

12. Di man wé dẹm háya mék i de lúk áftá di ship, nọ́ bi pẹ́sin wé im ríl wọk na to lúk áftá ship. An nọ́ bi am gẹ́t di ship. Sódiáfọ, wẹ́n i sí bíg dénjárọ́s búsh-dọg wé im nem na ‘wulf’ de kọm, i go rọ́n lív di ship. Naím di wulf go kách wọ́n ọf di shíp an skátá di ọ́dá wọns.

13. Di man go rọn sékọf sé na ónlí háya dẹm háyá am, an i nọ́ kiá abaut di ship.

14. Na Mí bi di Gúd Pẹ́sin wé de lúk áftá ship. A sabí Mai ship wẹ́l wẹl an dẹm sabí Mi wẹ́l wẹl,

15. jọ́s as Mai Papá sabí Mi wẹ́l wẹl an A sabí Mai Papá wẹ́l wẹl. An A rẹdí to daí fọ Mai ship.

16. A gẹ́t ọ́dá ship wé nọ́ dé fọ dís ples. A mọsto bríng dẹm tuu, an dẹm go lísín to Mai vọis. Ọl ọf dẹm go bikọ́m wọ́n grúp ọf ship, an dẹm go gẹ́t wọ́n Pẹ́sin wé go de lúk áftá dẹm.

17. Mai Papá lọ́v Mi sékọf sé A rẹdí to sakrifaíz Mai laif, só dat A go ték am bák agen.

18. Nóbọ́di fít ték Mai laif frọm Mi. Na Mí de sakrifaíz am bai Maisẹf. A gẹ́t di páwa to sakrifaíz Maí laif, an A gẹ́t di páwa to ték am bák agen. Na dis bi wétín Mai Papá kọmánd Mi mék A du.”

19. Sékọf wétín Jízọs tọk, Juu pípul kọ́n divaid díviád agen abaut wétín dẹm tínk abaut Jízọs.

20. Méní ọf dẹm sé, “Bád spírit hól Am, an I de kres! Wétín mék una de lísín to Am?”

21. Bọt ọ́dá pípul sé, “Pẹ́sin wé bád spírit hol nọ́ fít tọ́k laik dis! Na haú bád spírit fít mék blaín pẹ́sin mék i si?”

Juu Pípul Nọ́ Grí Pút Dẹm Trọst fọ Jízọs

(Vas 22-42)

22. Taim kọ́m rích fọ di Fẹ́stívál ọf Dẹdikéshọn. Na fọ Jẹrúsálẹm dẹm dú di fẹ́stíval, an kold dé wẹ́l wẹl dát taim.

23. Jízọs kọn de waká ínsaíd Gọd-Haus kọ́mpaund, fọ di varánda wé dẹm de kọ́l Sólómọn Varánda.

24. Naím sọm Juu pípul gádá raúnd Jízọs kọ́n áks Am sé, “Na gó rích wích taim wé Yu go kárí awa maind háng fọ ọp? Íf Yu bi di Kraist, mék Yu kúkúmá tẹ́l ọs plén plen.”

25. Jízọs ánsá dẹm sé, “A dọ́n ọlrẹ́dí tẹ́l una, bọt una nọ́ grí bilív Mi. Di tins wé A de du jọ́s as Mai Papá tẹ́l Mi mék A du, na dís tins de shó hú A bì.

26. Bọt una nọ́ grí bilív Mi sékọf sé una nọ́ bi Mai ship.

27. Mai ship de hiá Mai vọis. A sabí dẹm wẹ́l wẹl, an dẹm de fọ́ló Mi.

28. A de gív dẹm ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, an dẹm nọ́ go ẹ́vá dai. Nóbọ́di go fít ték dẹm kọmọ́t frọm Mai hand.

29. Mai Papá, wé gív dẹm to Mi gẹ́t páwa pás ẹ́vríbọ́di, an nóbọ́di fít ték dẹm kọmọ́t frọm Mai Papá hand.

30. Mí an Mai Papá bi wọn.”

31. Naím Juu pípul kọ́n kárí ston agen mék dẹm stón Am.

32. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A dọ́n shó una plẹ́ntí gúd tins wé Mai Papá gív Mí páwa mék A du. Na sékọf wích ọf dís gúd tins una wán stón Mi?”

33. Juu pípul ánsá Am sé, “Wi nó wán stón Yu sékọf éní gúd tin wé Yu dọ́n du, bọt sékọf sé Yu de tọ́k wíkẹ́d tins agénst Gọd! Yu, wé bi ọ́dínárí húmánbin, de tọ́k sé Yu bi Gọd!”

34. Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí dẹm nọ́ raít fọ una Lọ sé Gọd sé, Una bi gọd-dẹm’?

35. Wi nó sé ẹ́vrítin wé dé fọ Gọd-buk na tru. An ‘gọd-dẹm’ bi wétín Gọd kọ́l di pípul wé risív Im mẹ́sej.

36. Sódiáfọ, na wétín mék una de tọ́k sé A de tọ́k wíkẹ́d tins agénst Gọd, sékọf sé A tọ́k sé, A bi Gọd Pikin? Áftrọl, na Mai Papá chuz Mí an sẹ́n Mí kọ́m ínsaíd dís wọld.

37. Íf A nọ́ de dú di tins wé Mai Papá wán mék A du, dẹn mék una nọ́ bilív Mi.

38. Bọt íf A de dú dẹm, dẹn ívún íf una nọ́ bilív Mi, mék una kúkúmá bilív di tins wé A de du. Dis na só dat una go sabí an ọndastán sé Mai Papá dé tait wit Mi wẹ́l wẹl an A dé tait wit Mai Papá wẹ́l wẹl.”

39. Naím dẹm kọ́n traí agen mék dẹm hól Jízọs, bọt I disapiá kọmọ́t frọm dẹm hand.

40. Dẹn Jízọs krọ́s Riva Jọ́dan agen kọ́n gó to di ples wiá Jọn bin dé bifọ de baptaíz pípul. An Jízọs sté dia.

41. Plẹ́ntí pípul kọ́m mít Jízọs. An dẹm kọ́n de tẹ́l ích ọ́da sé, “Jọn nọ́ dú éní mírákul, bọt ẹ́vrítin wé i tọ́k abaut dís man na tru.”

42. An plẹ́ntí pípul wé de dia kọ́n pút dẹm trọst fọ Jízọs.