1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 7

Ívún Jízọs Im Brọ́da-dẹm Nọ́ Pút Dẹm Trọst fọ Am

(Vas 1-9)

1. Áftá dis, Jízọs kọ́n de trávúl abaut fọ Gálíli. I nọ́ wán trávúl abaut fọ Judia sékọf sé, Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm de faínd wè fọ ték kíl Am.

2. Taim dọ́n niálí rich wẹ́n Juu pípul de dú di fẹ́stíval wé dẹm de kọ́l ‘Tabánákúl Fẹ́stíval’.

3. Naím Jízọs Im brọ́da-dẹm kọ́n tẹ́l Am sé, “Mék Yu kọmọ́t frọm hiá gó Judia, só dat di pípul wé de fọ́ló Yọ wè go sí di mírákul-dẹm wé Yu de du.

4. Dis na sékọf sé, nóbọ́di de haíd wétín i de du íf i wán mék ẹ́vríbọ́di sabí hú i bì. As i bí sé Yu de dú dís tins, i gud mék Yu shó Yọsẹf to ẹ́vríbọ́di fọ wọld!”

5. Ívún Jízọs Im brọ́da-dẹm nọ́ pút dẹm trọst fọ Am.

6. Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Di kọrẹ́t taím fọ Mi nẹ́vá rich, bọt énítaim dé gud fọ una.

7. Pípúl fọ dís wọ́ld nọ́ gẹ́t rízin fọ ték hét una. Bọt dẹm hét Mi sékọf sé A de tẹ́l dẹm ẹ́vrítaim sé, dẹm de dú bád tins.

8. Mék una gó di fẹ́stíval. A nọ́ go gó dís fẹ́stíval sékọf sé di kọrẹ́t taím fọ Mi nẹ́vá rich.”

9. Áftá Jízọs tọ́k dís tins, I kọ́n sté fọ Gálíli.

Jízọs Gó di Fẹ́stíval Wé Dẹm de Kọ́l ‘Tabánákúl Fẹ́stíval’

(Vas 10-24)

10. Áftá Jízọs Im brọ́da-dẹm dọ́n gó di fẹ́stíval, I kọ́n gó dia tuu. Bọt I nọ́ gó fọ di kaín wè wé pípul go sabí sé I bi Jízọs. Na fọ síkrit I gò.

11. Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n de lúk fọ Jízọs fọ di fẹ́stíval. Dẹm de áks pípul sé, “Wiá dát Man dè?”

12. Plẹ́ntí pípul wé dé dia kọ́n de tọ́k sọ́fli sọ́fli to ích ọ́da abaut Jízọs. Sọm pípul sé, “Na gúd Man.” Bọt ọ́dá pípul sé, “No, I de disív di pípul.”

13. Bọt nóbọ́di tọ́k abaut Jízọs fọ ópun sékọf sé, dẹm de fiá Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm.

14. Wẹ́n di fẹ́stíval dọ́n rích háf wè, Jízọs kọ́n gó ínsaíd di yad wiá Gọd-Haus dè, an I stát to tích di pípul wé dé dia.

15. Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl. Naím dẹm kọ́n de sé, “Na haú dís Man ték sabí ọ́l dís tins, wẹ́n i bí sé nó tícha wé de tích awa Lọ dọ́n tích Am énítin?”

16. Na ím Jízọs ánsá dẹm sé, “Wétín A de tích pípul nọ́ bi Mai on. I kọ́m frọm Gọd wé sẹ́n Mi.

17. Íf éníbọ́di rílí wán dú wétín Gọd wán mék di pẹ́sin du, dát pẹ́sin go sabí wẹ́dá wétín A de tích pípul na frọm Gọd, ọ sé A jọ́s de tọ́k Mai ón tins.

18. Pẹ́sin wé de tọ́k Im ón tins de traí to mék pípul mék dẹm préz am. Bọt pẹ́sin wé wán mék pípul préz di wọn wé sẹ́n am, bi pẹ́sin wé de tọ́k tru. Lai laí tọk nọ́ dé im maut sámsám.

19. Na Mósis gív una di Lọ, nọ́ bi so? Bọt nóbọ́di amọ́ng una de dú wétín di Lọ tọk. Na wétín mék una de traí kíl Mi?”

20. Di pípul ánsá Am sé, “Bád spírit hól Yu! Na hú de traí kíl Yu?”

21. Jízọs ánsá dẹm sé, “Na wọ́n mírákul A du, an ọ́l ọf una sọpraíz wẹ́l wẹl.

22. Mósis gív una di lọ wé tọ́k sé una mọsto sakọmsaíz una bébí-bọi. Na ím mék una de dú am, ívún fọ Dé-fọ-Rẹst. (Bọt nọ́ bi Mósis fẹ́st stát to sakọmsaíz bébí-bọi. Na una papá-papá-dẹm fẹ́st stát to dú am.)

23. As i bí sé una de sakọmsaíz bébí-bọi fọ Dé-fọ-Rẹst só dat una nọ́ go brẹ́k Mósis Lọ, dẹn wétín mék una de vẹ́ks wit Mi sékọf sé A mék pẹ́sin im hól bọdí mék i bikọ́m wẹl fọ Dé-fọ-Rẹst?

24. Mék una nọ́ de jọ́j tins bai haú di tins lúk fọ aúsaid. Mék una de jọ́j tins bai haú dẹm rílí bì fọ Gọd ai.”

Abí Jízọs bi Di Wọn Wé Gọd Prọ́mís Sé I Go Sẹn, an Wé Bi Di Kraist

(Vas 25-31)

25. Sọ́m pípul wé de lív fọ Jẹrúsálẹm kọ́n de sé, “Dis nọ́ bi di Man wé dẹm de traí to kil?”

26. Na Ím dé hia de tọ́k wiá ẹ́vríbọ́di go sí Am an hiá Am, an nóbọ́di tẹ́l Am énítin! Abí i fít bí sé sé awa bíg-ọgá-dẹm dọ́n sabí sé, trútru dís Man na di Kraist?

27. Bọt wi nó wiá dís Man frọm kọm. Wẹ́n di Kraist kọm, nóbọ́di go nó wiá I go kọ́m frọm.”

28. Sódiáfọ, as Jízọs de tích fọ Gọd-Haus, I kọ́n shaút sé, “So una nó Mi, an una nó wiá A frọm kọm? Bọt nọ́ bi Mí sẹ́n Maisẹf. Di Wọn wé sẹ́n Mi de tọ́k tru. Una nọ́ nó Am,

29. bọt A nó Am wẹ́l wẹl. Dis na sékọf sé na frọm Am A kọm, an na Ím sẹ́n Mi.”

30. Naím sọ́m ọf di pípul traí to hól Jízọs, bọt nóbọ́di tọ́ch Am hand. Dis na sékọf sé Im taim nẹ́vá rich.

31. Bọt plẹ́ntí pípul wé dé dia pút dẹm trọst fọ Am. Dẹm sé, “Wẹ́n di Kraist kọm, abí I go dú mírákul-dẹm wé pás wétín dís Man dọ́n du?”

Juu Pípul Dẹm Bíg-Ọgá-dẹm Sẹ́n Polís Pípul Mék Dẹm Hól Jízọs

(Vas 32-36)

32. Sọm pípul wé dé Fárisí grup hiá as plẹ́ntí pípul de tọ́k sọ́fli sọ́fli abaut Jízọs. Naím di chíf prist-dẹm an di Fárisí pípul kọ́n sẹ́n polís pípul wé dé Gọd-Haus mék dẹm gó hól Jízọs.

33. Naím Jízọs sé, “A go ónlí sté wit una fọ smọ́l taim, an dẹn A go gó bák to di Wọn wé sẹ́n Mi.

34. Una go lúk fọ Mi, bọt una nọ́ go sí Mi. An una nọ́ go fít kọ́m wiá A go dè.

35. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm stát to tẹ́l ích ọ́da sé, “Na wiá dís Man wán gò wé wi nọ́ go sí Am? Abi I wán gó Grík taun-dẹm wiá awa pípul de liv, an dẹn dé dia de tích Grík pípul?

36. Na wétín I min wẹ́n I tọ́k sé, ‘Una go lúk fọ Mi, bọt una nọ́ go sí Mi.’ An I tọk tuu sé, ‘Una nọ́ go fít kọ́m wiá A go dè’?”

Wọtá Wé de Gív Laif

(Vas 37-39)

37. Fọ lást dé ọf di fẹ́stíval, wé bi di dè wé dé impọ́tant pás ọ́l di ọ́dá dè-dẹm ọf di fẹ́stíval, Jízọs stán ọp kọ́n shaút sé, “Íf éníbọ́di de họ́ngrí to drínk sọ́mtin, mék di pẹ́sin kọ́m mít Mi an A go gív am sọ́mtin mék i drink.

38. Éníbọ́di wé pút im trọst fọ Mi go bí laik wétín Gọd-wọd tọk. Gọd-wọd sé, ‘Plẹ́ntí wọtá wé de gív pípul ríl laif go de fló kọmọ́t frọm ínsaíd di pẹ́sin hat.’ “

39. Jízọs tọ́k dis abaut Gọd Spírit wé di pípul wé pút dẹm trọst fọ Jízọs go risiv. Dis na sékọf sé, fọ di taim wé I tọ́k am, Gọd nẹ́vá gív pípul di Spírit. An wétín mék Am nẹ́vá gív pípul di Spírit na sékọf sé, I nẹ́vá ték Jízọs gó ọ́p fọ hẹ́vun gó ọ́nọ́ Am.

Di Pípul Tọ́k Dífrẹ́n Dífrẹ́n Tins Abaut Jízọs

(Vas 40-44)

40. Wẹ́n pípul hiá di tins wé Jízọs tọk, sọ́m ọf dẹm kọ́n sé, “Trútru, dís Man na di Prọ́fẹt!”

41. Ọ́dá pípul sé, “Na di Kraist.” Bọt sọm ọ́dá wọns áks sé, “Abí di Kraist go kọ́m frọm Gálíli?

42. Abí nọ́ bi Gọd-wọd dọ́n tọ́k sé di Kraist go kọ́m frọm King Dévid fámíli, an frọm Bẹ́tlẹhẹm wé bi di vílej wé Dévid frọm kọm?”

43. Naím di pípul kọ́n divaid-dívaíd sékọf Jízọs.

44. Sọ́m ọf dẹm wán hól Jízọs, bọt nóbọ́di tọ́ch Am hand.

Juu Pípul Dẹm Bíg-Ọgá-dẹm Nọ́ Grí Pút Dẹm Trọst fọ Jízọs

(Vas 45-53)

45. Dẹn di polís pípul wé kọ́m frọm Gọd-Haus kọ́n gó bak gó mít di chíf prist-dẹm an di Fárisí pípul. Di chíf prist-dẹm an di Fárisí pípul áks dẹm sé, “Wétín mék una nọ́ bríng Am kọm?”

46. Di polís pípul ánsá sé, “Nóbọ́di dọ́n ẹ́vá tọ́k laik dís Man bifọ!”

47. Naím di Fárisí pípul áks dẹm sé, “Abí di Man dọ́n disív una tuu?

48. Abí una sabí éní Juu bíg-ọgá ọ Fárisí pẹ́sin wé pút im trọst fọ dís Man?

49. Dís kọ́mọ́n pípul nọ́ sabí Gọd Lọ. Sódiáfọ Gọd go distrọí dẹm!”

50. Wọ́n ọf di bíg-ọgá-dẹm wé dé dia na Nikọdímọs. Na ím bi di man wé bin dọ́n gó mít Jízọs bifọ. Di man kọ́n áks di ọ́dá bíg-ọgá-dẹm sé,

51. “Awa Lọ nọ́ alaú ọs mék wi kọndẹ́m pẹ́sin wẹ́n wi nẹ́vá fẹ́st hiá wétín di pẹ́sin gẹ́t to tọk, an faínd aút wétín i dọ́n du. Abí nọ́ bi sò?”

52. Dẹm ánsá am sé, “Abí yu tuu kọ́m frọm Gálíli? Mék yu lúk wẹ́l wẹl ínsaíd Gọd-buk, an yu go sí sé nó prọ́fẹt de ẹ́vá kọ́m frọm Gálíli.”

53. Áftá dis, ẹ́vríbọ́di kọ́n kọmọ́t gó im ón haus.