1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 3

Jízọs Tọ́k Wit Nikọdímọs

(Vas 1-21)

1. I gẹ́t wọ́n man wé bilọ́ng to Fárisí grup. Di man ném na Nikọdímọs an i bi wọ́n ọf Juu pípul dẹm lída-dẹm.

2. Wọ́n nait, di man gó mít Jízọs tẹ́l Am sé, “Tícha, wi sabí sé Yu bi tícha wé Gọd sẹn. Dis na sékọf sé nóbọ́di fít dú di mírákul-dẹm wé Yu de du ọnlẹs Gọd dé wit di pẹ́sin.”

3. Jízọs tẹ́l am sé, “A de tẹ́l yú tru sé, ọnlẹs dẹm bọ́n pẹ́sin agen, di pẹ́sin nọ́ fít fọ́ló fọ di pípul wé Gọd de rúl as king.”

4. Nikọdímọs áks Jízọs sé, “Na haú dẹm go fít ték bọ́n pẹ́sin agen wẹ́n i dọ́n old? Abí di pẹ́sin go ẹ́ntá im mamá bẹlẹ́ fọ sẹ́kọ́n taim mék im mamá bọ́n am?”

5. Jízọs ánsá am sé, “A de tẹ́l yú trú sé, ọnlẹ́s Gọd yúz wọtá an Gọd Spírit ték bọ́n pẹ́sin, di pẹ́sin nọ́ fít fọ́ló fọ di pípul wé Gọd de rúl as king.

6. Na pẹ́sin mamá an papá de bọ́n am mék i gẹ́t húmánbin bọdí, bọt na Gọd Spírit de bọ́n di spírit wé dé ínsaíd di pẹ́sin.

7. Mék yu nó sọpraiz sékọf sé A tẹ́l yu sé, ‘Gọd Spírit mọsto bọ́n una agen.’

8. Wind de bló gó éníwia wé i want. Yu de hiá di saund wé di wind de mek, bọt yu nọ́ nó wiá di wind de frọm kọm ọ wiá i de gò. Na so i bì wit ẹ́vríbọ́di wé Gọd Spírit bọn.”

9. Nikọdímọs kọ́n áks Jízọs sé, “Na haú dís tins fít ték hápun?”

10. Jízọs ánsá am sé, “Yu bi impọ́tánt tícha fọ Ízrẹl, an yu nó ọndastán dís tins?

11. A de tẹ́l yu tru sé, wi de tọ́k abaut wétín wi sabí, an de tẹ́l una abaut wétín wi dọ́n ték awa ai si, bọt una nọ́ grí bilív wétín wi de tẹ́l una.

12. A dọ́n tẹ́l una abaut di tins wé de hápún hia fọ dís wọld an una nọ́ bilív wétín A tọk. Na haú una go fít biliv íf A tẹ́l una abaut di tins wé de hápún fọ hẹ́vun?

13. Nóbọ́di dọ́n gó hẹ́vun bifọ, ẹsẹ́pt Mi, wé bi Húmánbin Pikin, wé kọ́m daún frọm hẹ́vun.

14. Jọ́s as Mósis bin pút di brónz snék fọ pol kọ́n kárí am ọp fọ dẹ́zat, na so tuu dẹm mọsto pút Mi wé bi Húmánbin Pikin ọn tọ́p krọs an kárí Mí ọp,

15. so dat énibọ́di wé pút im trọst fọ Mi go gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

16. Gọd lọ́v di pípúl ọf dís wọld wẹ́l wẹl, naím mék I gív Im ónlí Pikin, só dat éníbọ́di wé pút im trọst fọ Gọd Pikin nọ́ go dai, bọt di pẹ́sin go gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

17. Gọd nọ́ sẹ́n Im Pikin kọ́m ínsaíd dís wọld só dat Im Pikin go kọndẹ́m di pípul wé dé fọ wọld, bọt I sẹ́n Im Pikin só dat I go sév dẹm trú Im Pikin.

18. Gọd nọ́ go kọndẹ́m di pẹ́sin wé pút im trọst fọ Gọd Pikin. Bọt Gọd dọ́n ọlrẹ́dí kọndẹ́m di pẹ́sin wé nọ́ pút im trọst fọ Gọd Pikin. I kọndẹ́m am sékọf sé di pẹ́sin nọ́ pút im trọst fọ Gọd Im ónlí Pikin.

19. Dis na haú Gọd de jọ́j pípul wé dé fọ dís wọld: di Lait dọ́n kọ́m ínsaíd dís wọld, bọt pípul laík dáknẹs ínstẹ́d ọf di Lait. Dis na sékọf sé dẹm de sósó dú bád tins.

20. Ẹ́vríbọ́di wé de dú bád tins nọ́ de laík di Lait sámsám. I nọ go kọ́m to di Lait sékọf sé i nọ́ wán mék di Lait shó pípul di bád tins wé i de du.

21. Bọt pẹ́sin wé de dú wétín Gọd tọ́k sé bi di raít tin, de kọ́m to di Lait, só dat di Lait go shó ẹ́vríbọ́di sé, na wétín Gọd tẹ́l di pẹ́sin mék i du, naím di pẹ́sin bin du.”

Wétín Jọn Wé de Baptaíz Pípul Tọ́k Abaut Jízọs

(Vas 22-30)

22. Áftá dis, Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n gó Judiá éria. Dẹ́m an Jízọs sté dia fọ sọmtaim de baptaíz pípul.

23. Jọn de ọ́lsó baptaíz pípul fọ Ínọn wé dé niá Sálim, sékọf sé plẹ́ntí wọtá dé dia. Pípul de kọ́m mít am an i de baptaíz dẹm.

24. (Fọ dís taim, dẹm nẹ́vá pút Jọn fọ prízin.)

25. Sọ́m ọf di pípul wé de fọ́ló Jọn Im wè kọ́n stát to ágiú wit wọ́n Juu. Dẹm bin de ágiú abaut haú pẹ́sin sọpóz to wọ́sh imsẹf an tins fọ di spẹ́shál wè wé dẹm rilíjọn tọ́k sé dẹm mọsto dú am.

26. Naím dẹm gó mít Jọn tẹ́l am sé, “Tícha, yu rimẹ́mbá dát man wé dé wit yu fọ di ọ́dá saíd ọf Riva Jọ́dan, di Wọn wé yu bin tọ́k abaut? Si-oó, I de baptaíz pípul, an ẹ́vríbọ́di de gó mít Am!”

27. Jọn ánsá dẹm sé, “Nóbọ́di fít gẹ́t énítin ọnlẹs Gọd wé dé fọ hẹ́vun gív am di tin.

28. Unasẹf hiá mi wẹ́n a sé, ‘A nọ́ bi di Kraist, bọt Gọd sẹ́n mi mék a kọ́m bifọ́ di Kraist go kọm.’

29. Na di man wé de márí niú waif gẹ́t di waif. Bọt di man im frẹn, wé de stán nia de lísín to am, de hapí wẹ́l wẹl wẹ́n i hiá di man de tọk. Na sékọf dis, naím mék bẹlẹ́ de swít mi gọọ́n.

30. Kraist mọsto bikọ́m impọ́tant mọọ́ mọọ, bọt ás fọ mi, di impọ́tant wé a dè go de gó daun mọọ́ mọọ.

Di Wọn Wé Kọ́m frọm Hẹ́vun dé Impọ́tant Pás Ẹ́vríbọ́di

(Vas 31-36)

31. Di Pẹ́sin wé kọ́m frọm hẹ́vun pás ẹ́vríbọ́di. Di pẹ́sin wé frọm dís wọld bilọ́ng to dís wọld an i de tọ́k abaut tins wé dé hápún fọ dís wọld. Bọt di Pẹ́sin wé kọ́m frọm hẹ́vun pás ẹ́vríbọ́di.

32. Di Pẹ́sin wé kọ́m frọm hẹ́vun de tọ́k abaut wétín I dọ́n si an dọ́n hia, bọt nóbọ́di de bilív wétín I tọk.

33. Bọt éníbọ́di wé bilív wétín I tọk, dát pẹ́sin de shó wẹ́l wẹl sé, i dọ́n bilív sé wétín Gọd dọ́n tọk na tru.

34. Di Pẹ́sin wé Gọd sẹn de tọ́k Gọd wọd. Dis na sékọf sé Gọd nọ́ de tait hand sámsám, wẹ́n I de gív Am Im Spírit.

35. Gọd wé bi awa Papá lọ́v Im Pikin, an I dọ́n gív Am páwa to kọntról ẹ́vrítin.

36. Éníbọ́di wé pút im trọst fọ Gọd Pikin, dát pẹ́sin dọ́n gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. Bọt éníbọ́di wé nọ́ de grí dú wétín Gọd Pikin tọk, dát pẹ́sin nọ́ go ẹ́vá gẹ́t dát ríl laif. Gọd Im pọ́níshmẹnt go kọntíniú to rimén fọ di pẹ́sin hẹd.