1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 9

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Man Wé dé Blain Frọm di Taim Wé Im Mamá Bọ́n Am

(Vas 1-12)

1. As Jízọs de waká pas, I kọ́n sí wọ́n man wé blain frọm di taim wé im mamá bọ́n am.

2. Di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n áks Jízọs sé, “Tícha, na wétín mék dís man blain frọm di taim wé im mamá bọ́n am? Abí na sékọf sé di man imsẹ́f dú wétín Gọd nọ́ want, ọ na sékọf sé im papá-an-mamá dú wétín Gọd nọ́ want?”

3. Jízọs ánsá sé, “Dís man nọ́ blain sékọf sé i dú wétín Gọd nọ́ want ọ sékọf sé im papá-an-mamá dú wétín Gọd nọ́ want. Di man blain só dat pípul go sí di kaín wọ́ndáfúl wọk wé na ónlí Gọd fít dú am fọ di man.

4. So faá sé na détaim, wi mọsto kọntíniú to dú di wọ́k ọf di Wọn wé sẹ́n Mi. Nait de kọm wẹ́n nóbọ́di go fít wọk.”

5. So faá sé A dé fọ dís wọld, na Mi bi di lait fọ ọ́l pípul wé dé fọ wọld.”

6. Áftá Jízọs tọ́k dís tins, I kọ́n spít fọ graun, dẹn I míks di spit an sansán fọ ték mék pọtọpọ́tọ́. An dẹn I kọ́n rọ́b di pọtọpọ́tọ́ fọ di blaín man ai.

7. Naím I tẹ́l di man sé, “Mék yu gó wọ́sh yọ fes fọ di wọtá wé dẹm de kọ́l Sílóam.” (Sílóam mín ‘Sẹnd’). Naím di man gó wọ́sh im fes fọ di wọtá, an i kọ́n stát to si. Dẹn i kọ́n gó bák fọ im haus.

8. Naím im nẹ́bọ-dẹm an ọ́dá pípul wé de sí am de bẹ́g bifọ, kọn de áks, “Dis nọ́ bi di man wé de sidọ́n de bẹg bẹ́g pípul fọ tins?”

9. Sọm pípul sé, “Na di man.” Ọ́dá pípul sé, “No, nọ́ bi di man, bọt i jọ́s lúk laik am.”

Naím di man imsẹf kọ́n sé, “Na mí bi di man.”

10. Naím dẹm áks am, “So, na haú yu mánéj kọ́n stát to si?”

11. I ánsá sé, “Na di Man wé dẹm de kọ́l Jízọs mék pọtọpọ́tọ́ kọ́n rọ́b am fọ mai ai. Dẹn I tẹ́l mí sé, ‘Mék yu gó wọ́sh yọ fes fọ di wọtá wé dẹm de kọ́l Sílóam’. Naím a gó wọ́sh mai fes, an a kọ́n stát to si.”

12. Naím dẹm áks am, “Wiá di Man dè?”

I ánsá, “A nọ́ no.”

Pípul Wé dé Fárisí Grup Kwẹ́shọ́n di Man Wé Blain Bifọ

(Vas 13-34)

13. Naím dẹm ték di man wé blain bifọ gó mít Fárisí pípul.

14. Na Dé-fọ-rẹst bi di dè wé Jízọs mék di pọtọpọ́tọ́, kọ́n ték am mék di man mék i stát to si.

15. Naím di Fárisí pípul áks di man háu i ték stát to si. Dis na di sẹ́kọ́n taim wé pípul dọ́n áks am di kwéshọn. I ánsá di Fárisí pípul sé, “Di Man wé dẹm de kọ́l Jízọs pút pọtọpọ́tọ́ fọ mai ai, an a kọ́n gó wọ́sh mai fes, an nau a fít si.”

16. Sọ́m ọf di Fárisí pípul kọ́n sé, “Di Man wé dú dís tin nó kọ́m frọm Gọd. Dis na sékọf sé, I de dú wétín I nó sọpóz dú fọ Dé-fọ-rẹst “

Bọt sọm ọ́dá Fárisí pípul sé, “Na haú pẹ́sin wé de sósó dú wétín Gọd nọ́ want go fít dú dís kaín mírákul-dẹm?” Naím dẹm kọ́n divaid-dívaíd.

17. Dẹn di Fárisí pípul kọ́n áks di blaín man agen sé, “Na wétín yu tọ́k abaut dís man, as i bí sé na Ím mék yú stát to si?”

Di man ánsá sé, “Na prọ́fẹt I bì.”

18. Bọt Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm nọ́ grí bilív sé di man dé blain bifọ an i fít sí nau. Naím dẹm sẹ́n pípul mék dẹm gó kọl di man papá-an-mamá,

19. an dẹm áks dẹm sé, “Abí dis na una pikin wé una tọ́k sé i blain wẹ́n una bọ́n am? So, haú i kọ́n ték de sí nau?”

20. Naím di man papá-an-mamá ánsá sé, “Wi nó sé dis na awa pikin, an i blain wẹ́n wi bọ́n am.

21. Bọt wi nọ́ nó haú i ték stát to si, an wi nọ́ nó hú ópún im ai. Mék una áks am. I dọ́n bíg rích to tọ́k fọ imsẹf.”

22. Di man papá-an-mamá tọ́k so sékọf sé dẹm de fiá Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm. Dis na sékọf sé, Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm dọ́n ọlrẹ́dí grí togẹ́da sé, éníbọ́di wé tẹ́l pípul sé Jízọs bi di Kraist, dẹm go draív di pẹ́sin kọmọ́t frọm Juu pípul dẹm preya-haus.

23. Naím mék di man papá-an-mamá sé, “I dọ́n bíg rích to tọ́k fọ imsẹf. Mék una áks am!”

24. So, fọ sẹ́kọ́n taim, Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́l bák di man wé dé blain bifọ, kọ́n tẹ́l am sé, “Mék yu prọ́mís fọ Gọd frọnt sé yu go tọ́k tru! Wi nó sé di Man wé kiọ́ yu bi pẹ́sin wé de sósó dú wétín Gọd nọ́ want.”

25. Naím di man ánsá sé, “Wẹ́dá I bi pẹ́sin wé de sósó dú wétín Gọd nọ́ want, mi a nọ́ no. Bọt wọ́n tin wé a no bi sé, a dé blain bifọ, bọt nau a de si.”

26. Naím dẹm áks am sé, “Wétín I dú to yu? Haú I ték mék yú stát to si?”

27. I ánsá dẹ́m sé, “A dọ́n ọ́lrẹ́dí tẹ́l una, bọt una nọ́ wán hia. Wétín mék una wán hiá am agen? Abí una wán bikọ́m pípul wé de fọ́ló Im wè, tuu?”

28. Naím dẹm hálá di man wẹ́l wẹl tẹ́l am sé, “Na yú bi pẹ́sin wé de fọ́ló dát Man Im wè, bọt wi bi pípul wé de fọ́ló Mósis im wè.

29. Wi nó sé Gọd tọ́k to Mósis, bọt ás fọ dís Man, wi nọ́ nó wiá I frọm kọm!”

30. Di man ánsá dẹm sé, “Dis na sọ́mtin wé de sọpraíz mí wẹ́l wẹl-oo! Una nọ́ nó wiá I frọm kọm, bọt I mék mi mék a stát to si!

31. Wi sabí sé Gọd nọ́ de lísín to pípul wé de sósó dú wétín I nọ́ want. Bọt éníbọ́di wé de fiá Gọd an de dú wétín Gọd wán mék di pẹ́sin du, na dát pẹ́sin I de lísín to.

32. Síns Gọd mék wọld, nóbọ́di dón ẹ́vá hiá sé éníbọ́di ópún di aí ọf pẹ́sin wé dé blain wẹ́n im mamá bọ́n am.

33. Íf dís Man nó kọ́m frọm Gọd, I nó fọ fít dú énítin.”

34. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm ánsá di man sé, “Síns dẹm bọ́n yu na sósó tins wé Gọd nọ́ want na dẹm yu de du! An yu de traí tích ọ́s sọ́mtin?” Naím dẹm draív di man kọmọ́t frọm Juu pípul dẹm preya-haus.

Pípul Wé dé Blain Ínsaíd Dẹm Hat

(Vas 35-41)

35. Wẹ́n Jízọs hiá sé dẹm dọ́n draív di man kọmọ́t frọm Juu pípul dẹm preya-haus, I kọ́n gó lúk fọ am. Áftá I faínd di man, I áks am sé, “Yu pút yọ trọst fọ Húmánbin Píkin?”

36. Di man ánsá sé, “Ọgá, mék Yu tẹ́l Mí hú I bì, só dat a go pút mai trọst fọ Am!”

37. Jízọs tẹ́l am sé, “Yu dọ́n sí Am, an na Ím de tọ́k to yu so.”

38. Naím di man kọ́n sé, “Ọgá, A pút mai trọst fọ Yu. “An i baú daún to Jízọs an gív Am rẹspẹt wẹ́l wẹl.

39. Jízọs kọ́n sé, “A kọ́m fọ dís wọld to jọ́j pípul, só dat pípul wé nọ́ de si go stát to si, an pípul wé de si go bikọ́m blain.”

40. Sọ́m ọf di Fárisí pípul wé dé dia wit Jízọs bin hiá wétín I tọk, naím dẹm áks Am sé, “Abí wí tuu dé blain?”

41. Jízọs ánsá dẹm sé, “Íf to sé una dé blain, Gọd nọ́ go kọndẹ́m una fọ di bád tins wé una de du. Bọt as i bí sé una de sé, ‘Wi de si,’ dát wọ́n mín sé di bád tins wé una de du stíl dé fọ una hẹ́d.”