1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 11

Haú Lázárọs Dai

(Vas 1-16)

1. Wọ́n man wé im nem na Lázarọs nọ́ wẹl. Di man lív fọ Bẹ́táni, wé bi di vílej wiá Merí an Máta de liv. Merí na Máta im sísta.

2. Na dís Merí bi di wọn wé pọọ́ ọ́yil wé gẹ́t bẹtá smẹl fọ Ọgá Jízọs lẹg, an kọ́n yúz im hea ték klín Jízọs lẹg. Na Merí brọ́da wé bi Lázárọs nọ́ wẹl.

3. So di tuú sísta kọ́n sẹ́n mẹ́sej to Jízọs tẹ́l Am sé, “Ọgá, Yọ frẹn wé Yu lọ́v wẹ́l wẹl nọ́ wẹl.”

4. Wẹ́n Jízọs hiá di mẹ́sej, I kọ́n sé, “Dís síknẹs nọ́ go mék Lázárọs dai. Di síknẹs hápun só dat pípul go sí Gọd Im wọ́ndáfúl páwa, an pípul go ọ́lsó sí di wọ́ndáfúl páwá ọf Mi wé bi Gọd Pikin.”

5. Jízọs lọ́v Máta an Máta im sísta an dẹm brọ́da wé bi Lázárọs.

6. Bọt wẹ́n Jízọs hiá sé Lázárọs nọ́ wẹl, I stíl sté wiá I dè fọ tuú mọọ́ dè.

7. Áftá dis, naím I kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Mék wi gó bák to Judia.”

8. Di pípul wé de fọ́ló Im wè tẹ́l Am sé, “Tícha, i nẹ́vá tee wé Juu pípul wé dé dia wán stón Yu mék Yu dai, an Yu wán gó dia agen?”

9. Jízọs kọ́n ánsa sé, “Abí nọ́ bi twẹ́lf áwa naím dé fọ détaim? So, íf éníbọ́di de waká abaut fọ détaim, di pẹ́sin nọ́ go nák im lẹg fọ sọ́mtin an niálí fọ́l daun. Dis na sékọf sé, di lait wé de shaín ínsaíd dís wọld go hẹ́lẹ́p am mék i sí wẹ́l wẹl.

10. Bọt íf éníbọ́di de waká fọ nait, i go nák im lẹg fọ sọ́mtin an niálí fọ́l daun. Dis na sékọf sé, lait nọ́ dè wé go hẹ́lẹ́p am si.”

11. Áftá Jízọs tọ́k dís tins, I kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Awa frẹ́n Lázárọs dọ́n slip, bọt A go gó wék am ọp.”

12. Naím di pípul wé de fọ́ló Im wè tẹ́l Am sé, “Ọgá, íf na slip i de slip, dẹn i go wẹl.”

13. Jízọs mín sé Lázárọs dọ́n dai, bọt di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè tínk sé di tin wé I min bi sé Lázárọs jọ́s de slíp nọ́mál slip.

14. Naím Jízọs kọ́n tẹ́l dẹm plén plen sé, “Lázárọs dọ́n dai.

15. An sékọf una, A hapí sé A nọ́ dé dia, só dat una go pút una trọst fọ Mi. Bọt mék una kọm mék wi gó to am.”

16. Naím Tọmọs, wé dẹm de ọ́lsó kọ́l ‘Twin’ kọ́n tẹ́l di ọ́dá pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè sé, “Mék wi fọ́ló awa Tícha gò tuu, só dat wi go daí wit Am.”

 

Jízọs bi Di Wọn Wé de Wék Ọ́p Pípul frọm Dai an Gív Dẹm Laif

(Vas 17-27)

17. Wẹ́n Jízọs rích Bẹ́táni, dẹm tẹ́l Am sé i dọ́n rích fọọ́ dè wé dẹm bẹ́rí Lázárọs.

18. Bẹ́táni dé niá Jẹrúsálẹm. Na araún tírí kilómíta frọm Jẹrúsálẹm,

19. an méní Juu pípul kọ́m frọm Jẹrúsálẹm mék dẹm kọnsól Merí an Máta sékọf dẹm brọ́da wé dai.

20. Wẹ́n Máta hiá sé Jízọs de kọm, i kọ́n kọmọ́t gó mít Am, bọt Merí sidọ́n fọ haus.

21. Máta tẹ́l Jízọs sé, “Ọgá, íf to sé Yu dé hia, mai brọ́da nó fọ dai!

22. Bọt, ívún nau, a sabí sé énítin wé Yu áks Gọd, I go gív am to Yu.”

23. Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Yọ brọ́da go wék ọ́p frọm dai.”

24. Máta kọ́n tẹ́l Am sé, “A sabí sé i go wék ọ́p frọm dai fọ lást dè wẹ́n ọ́l pípul wé dọ́n dai go wék ọp.”

25. Jízọs tẹ́l am sé, “Na Mí bi di Wọn wé de wék ọ́p pípul frọm dai an gív dẹm laif. Éníbọ́di wé pút im trọst fọ Mi go dé alaif, ívún íf di pẹ́sin dai,

26. an éníbọ́di wé dé alaif an pút im trọst fọ Mi, dát pẹ́sin nọ́ go ẹ́vá dai. Abí yu bilív wétín A tọk?”

27. Máta ánsá sé, “Yẹs, Ọgá! A bilív sé Yu bi di Kraist, an Yu bi Gọd Pikin wé Gọd prọ́mís sé go kọ́m ínsaíd dís wọld.”

Jízọs Krai Sékọf Lázárọs

(Vas 28-37)

28. Áftá Máta tọ́k dis, i kọ́n gó kọ́l im sísta Merí, an tẹ́l am sọ́fli fọ im ia sé, “Tícha dé hia an I de kọ́l yu.”

29. Wẹ́n Merí hiá wétín Máta tọk, i gẹ́t ọ́p kwík kwik kọ́n gó to Jízọs.

30. Jízọs nẹ́vá stíl kọ́m ínsaíd di vílej. I stíl dé fọ di ples wiá Máta mít Am.

31. Wẹ́n di Juu pípul wé dé wit Merí fọ haus de kọnsól am sí as i gẹ́t ọ́p kwík kwik kọ́n kọmọt, naím dẹm fọ́ló am. Dẹm tínk sé i de gó Lázárọs grev só dat i gó kraí dia.

32. Wẹ́n Merí kọ́m wiá Jízọs dè an sí Am, i fọ́l daún fọ Jízọs lẹg tẹ́l Am sé, “Ọgá, íf to sé Yu dé hia, mai brọ́da nó fọ dai.”

33. Wẹ́n Jízọs sí Merí de krai, an sí as Juu pípul wé kọ́m wit Merí de krai tuu, di tin tọ́ch Jízọs Im hat bád bad, an i pén Am wẹ́l wẹl.

34. Naím I áks dẹm sé, “Wiá una bẹ́rí am?” Dẹm ánsá Am sé, “Ọgá, mék Yu kọ́m si.”

35. Jízọs kọ́n krai.

36. Naím di Juu pípul kọ́n sé, “Sí as I ték lọ́v Lázárọs wẹ́l wẹl!”

37. Bọt sọ́m ọf dẹm sé, “Dís Man wé mék blaín man mék i si, abí I nó fọ fít mék Lázárọs mék i nọ́ daí?”

 

Jízọs Wék Ọ́p Lázárọs frọm Dai

(Vas 38-44)

38. Di tin tọ́ch Jízọs Im hat bád bad agen. Naím I kọ́n gó wiá di grev dè. Di grev na kev wé dẹm ték bíg ston kọ́vá di dọmọt.”

39. Jízọs kọ́n sé, “Mék una kọmọ́t di ston.” Máta wé bi di dẹ́d man sísta tẹ́l Jízọs sé, “Ọgá, bai nau i go de smẹl. Dis na sékọf sé i dọ́n rích fọọ́ dè síns i dai!”

40. Naím Jízọs tẹ́l Máta sé, “Abí A nọ́ tẹ́l yú bifọ sé, yu go sí Gọd Im wọ́ndáfúl páwa, íf yu pút yọ trọst fọ Mi.”

41. Naím sọm pípul wé dé dia kọ́n múv di ston kọmọt. Dẹn Jízọs lúk ọ́p fọ hẹ́vun kọ́n sé, “Papá, A de tánk Yu sékọf sé Yu dọ́n hiá Mi.

42. A nó sé Yu de hiá Mí ẹ́vrítaim, bọt A de tọ́k dis sékọf di pípul wé stán araún hia. Dis na sékọf sé A wán mék dẹm bilív sé na Yú sẹ́n Mi.”

43. Áftá Jízọs dọ́n tọ́k dís tins, I kọ́n ték laúd vọis shaút, “Lázárọs, kọ́m aut!”

44. Naím di man wé bin dọ́n dai kọ́n kọ́m aut. Dẹm yúz klọt wé dẹm de ték bẹ́rí pẹ́sin ték taí im hand an lẹg, an yúz fes-klọt ráp raún im fes. Naím Jízọs tẹ́l di pípul, “Mék una lúz di klọt kọmọ́t fọ im bọdí mék i gò.”

 

Dẹm Plán to Kíl Jízọs

(Vas 45-57)

45. Plẹ́ntí ọf di Juu pípul wé kọ́m vísít Merí an dẹm sí wétín Jízọs du, kọ́n pút dẹm trọst fọ Jízọs.

46. Bọt sọ́m ọf dẹm kọmọ́t gó mít Fárisí pípul kọ́n tẹ́l dẹm wétín Jízọs du.

47. Naím di chíf príst-dẹm an di Fárisí pípul kọ́n kọ́l ọ́l di ọ́dá bíg-ọgá-dẹm ọf Juu pípul mék dẹm kọ́m togẹ́da. An dẹn dẹm áks ích ọ́da sé, “Wétín wi go du, as i bí sé dís Man de dú méní mírákul-dẹm?

48. Íf wi lẹ́t Am mék I kọntíniú laik dis, ẹ́vríbọ́di go pút dẹ́m trọst fọ Am, an Rómán pípul go kọ́m distrọí awa Gọd-Haus an awa kọ́ntri.”

49. Bọt wọ́n ọf dẹm wé im nem na Kéyáfas, wé bi Haí Prist dát yie, kọ́n tẹ́l dẹm sé, “Una nọ́ nó énítin sámsám!

50. Abí una nọ́ nó sé, i bẹtá fọ una mék wọ́n man daí fọ di pípul, pás sé ẹ́vríbọ́di fọ dís kọ́ntri go dai.”

51. Kéyáfas nọ́ mék imsẹf tọ́k dís tin. Bọt sékọf sé i bi di Haí Prist dát yie, naím Gọd mék am mék i tọ́k bifọ́ i go hápun sé, Jízọs go daí fọ Juu pípul.

52. An nọ́ bí ónlí fọ Juu pípul naím Jízọs go dai, bọt I go ọ́lsó dai só dat I go gádá ọ́l Gọd Im pikin-dẹm wé skátá fọ ẹ́vríwia fọ wọld, an mék dẹm to bi wọ́n pípul.

53. So, frọm dát dè wé Kéyáfas tọ́k dís tin, naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm stát to plán to kíl Jízọs.

54. Sékọf wétín Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm de plan, naím Jízọs kọ́n stọ́p to trávúl abaut fọ ópun amọ́ng Juu pípul. I kọmọ́t frọm dia kọ́n gó fọ wọ́n ples wé dé niá dẹ́zat, fọ wọ́n taun wé dẹm de kọ́l Ífrem, an I sté dia wit di pípul wé de fọ́ló Im wè.

55. Na niálí taim fọ Juu pípul dẹm fẹ́stíval wé dẹm de kọ́l ‘Pásóvá Fẹ́stíval’. Naím méní pípul trávúl frọm ẹ́vrí ples fọ di kọ́ntri kọ́n gó Jẹrúsálẹm mék dẹ́m mék dẹmsẹf klín fọ Gọd ai bifọ́ di fẹ́stíval go stat.

56. Di pípul kọ́n de lúk fọ Jízọs. An as dẹm stán fọ di yad wiá Gọd-Haus dè, dẹ́m kọ́n de áks ích ọ́da sé, “Wétín una tink? Abí una tínk sé I nọ́ go kọ́m di fẹ́stíval sámsám?”

57. Di chíf prist-dẹm an Fárisí pípul dọ́n gív ọ́da sé, íf éníbọ́di sabí wiá Jízọs dè, di pẹ́sin mọsto tẹ́l dẹm, só dat dẹm go kách Jízọs.