1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 6

Jízọs Gív Faíf Taúzán Mẹn Chọp

(Vas 1-15)

(Mátiu 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

1. Áftá dis, Jízọs kọ́n krọ́s gó di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá wé dẹm de kọ́l ‘Lek Gálíli’, (sọm pípul de kọ́l am Lek Tibẹ́rias tuu).

2. Plẹ́ntí plẹ́ntí pípul fọ́ló Am, sékọf sé dẹm sí di mírákul-dẹm wé I du fọ ték kiọ́ sík pípul.

3. Dẹn Jízọs kọ́n klaímb wọ́n hil, an I sidọ́n dia wit di pípul wé de fọ́ló Im wè.

4. Na niálí taím fọ Juu pípul dẹm Pásóvá Fẹ́stíval.

5. So wẹ́n Jízọs lúk ọp, I kọ́n sí sé plẹ́ntí plẹ́ntí pípul de kọ́m mít Am, naím I áks Fílip, “Na wiá wi go fít baí brẹd wé ọ́l dís pípul go chọp?”

6. Jízọs tọ́k dís tin fọ ték sí wétín Fílip go du, dis na sékọf sé Jízọs Imsẹf dọ́n ọlrẹ́dí sabí wétín Ím Imsẹf go du.

7. Fílip ánsá Am sé, “Tuú họ́ndrẹ́d sílvá kọins nọ́ go rich fọ ték baí brẹd wé ẹ́vríbọ́di go chọ́p ívún smọ́l wọn.”

8. Wọ́n ọf di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè na Ándru, an i bi Saímọ́n Píta brọ́da. Ándru kọ́n tẹ́l Jízọs sé,

9. “Wọ́n bọi dé hiá wé gẹ́t faíf brẹd wé dẹm mék wit bálí fláwa, an i gẹ́t tuú fish tuu. Bọt haú dís tins go rích ọ́l dís pípul?”

10. Naím Jízọs sé, “Mék una tẹ́l di pípul mék dẹm sidọn.” Plẹ́ntí gras dé fọ di ples. Naím ọ́l di pípul kọ́n sidọn. Di mẹn wé dé amọ́ng di pípul dé araún faíf taúzan.

11. Dẹn Jízọs kọ́n ték di brẹd, an áftá I dọ́n tánk Gọd, I kọ́n divaíd am gív di pípul wé sidọ́n dia. I dú di sém tin wit di fish. Ọ́l ọf dẹm chọ́p as dẹm want.

12. Wẹ́n ẹ́vríbọ́di dọ́n bẹlẹful, Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul wé de fọ́ló Im wè, “Mék una gádá di písis wé rimen, só dat wi nọ́ go wést énítin.”

13. Naím dẹm gádá ọ́l di písis wé di pípul chọ́p rimen fọ di faíf bálí brẹd. An dẹm ték di písis fúl twẹ́lf báskẹt.

14. Wẹ́n di pípul sí di mírákul wé Jízọs du, dẹm kọ́n sé, “Trútru, dis na di prọ́fẹt wé Gọd prọ́mís sé go kọ́m ínsaíd dís wọld!”

15. Jízọs sabí sé dẹm wán kọ́m ték fọs hól Am mék Am king. Naím I kọmọ́t agen kọ́n klaímb gó ọn tọ́p hil ónlí Imsẹf.

 

Jízọs Waká Ọn Tọ́p Díp-Bíg-Wọtá

(Vas 16-21)

(Matiu 14:22-23; Mak 6:45-52)

16. Wẹ́n ívnin rich, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n gó to di bíg-díp-wọtá.

17. Dẹm ẹ́ntá bot kọ́n stát to krọ́s di bíg-díp-wọtá gó Kapániọm. Bai dís taim dáknẹs dọ́n kọm, an Jízọs nẹ́vá stíl kọ́m mít dẹm.

18. Dẹn wọ́n strọ́ng wind kọ́n stát to blo, an di bíg-díp-wọtá kọ́n dé rọf wẹ́l wẹl.

19. Wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè dọ́n pádúl di bot rích laik faíf ọ síks kilómíta, dẹm kọ́n sí Jízọs de waká ọ́n tọ́p di wọtá de kọ́m niá di bot. Naím fia kách dẹm wẹ́l wẹl.

20. Bọt Jízọs tẹ́l dẹm, “Na Mi! Mék una nọ́ fia!”

21. Naím dẹm wán ték Am kọ́m ínsaíd di bot, an fọ dát sém taim, di bot kọ́n rích land fọ di ples wiá dẹm de gò.

Di Plẹ́ntí Pípul Wé Jízọs Gív Chọp Kọ́n Stát to Lúk fọ Jízọs

(Vas 22-24)

22. Di nẹ́st dè, di pípul wé rimén fọ di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá sí sé na ónlí wọ́n bot bin dé dia yẹ́stadè. Dẹ́m sabí tuu sé Jízọs nó ẹ́ntá dát bot wit di pípul wé de fọ́ló Im wè, bọt sé, na ónlí di pípul wé de fọ́ló Im wè ẹ́ntá di bot kọmọ́t de gò.

23. Ọdá bot-dẹm wé kọ́m frọm Tibẹ́rias bin kọ́m niá dát ples, wé bi di sém ples wíá di pípul chọ́p di brẹd áftá Ọ́gá Jízọs dọ́n tánk Gọd.

24. So, wẹ́n di plẹ́ntí pípul sí sé Jízọs nọ́ dé dia, an sé di pípul wé de fọ́ló Im wè nọ́ dé dia tuu, naím dẹm ẹ́ntá di bot-dẹm kọ́n gó Kapániọm mék dẹm lúk fọ Jízọs.

Jízọs bi di Brẹd Wé de Gív Pípul Laif

(Vas 25-59)

25. Wẹ́n di pípul sí Jízọs fọ di ọ́dá saíd ọf di bíg-díp-wọtá, naím dẹm áks Am, “Tícha, na wích taim Yu kọ́m hia?”

26. Jízọs ánsá dẹm, “A de tẹ́l una tru sé, na sékọf sé una chọ́p di brẹd bẹlẹful naím mék una de faínd Mi. Nọ́ bi sékọf sé una sí mírákul-dẹm.

27. Mék una nọ́ de wọ́k fọ fud wé de spọil. Bọt mék una de wọ́k fọ fud wé de gív pípul ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. Na dát fud wé Mi, wé bi Húmánbin Pikin, go gív una. Dis na sékọf sé, Gọd wé bi Mai Papá dọ́n shó korókoró sé I dọ́n gív Mí páwa to dú am.”

28. Naím dẹm áks Jízọs, “Wétín wi fít du, só dat wi go de dú di tins wé Gọd wán mék wi du?”

29. Jízọs ánsá dẹm, “Wétín Gọd wán mék una du na to pút una trọst fọ Mi, wé bi di Pẹ́sin wé I sẹn.”

30. Naím dẹm kọ́n áks Am, “So, na wích mírákul Yu go du, só dat wi go sí am an bilív Yu? Na wétín Yu go du?”

31. Fọ dẹ́zat, awa papá-papá-dẹm chọ́p di fud wé dẹm de kọ́l ‘manna’. Dẹm raít fọ Gọd-buk sé, ‘I gív dẹm brẹd wé frọm hẹ́vun mék dẹm chọp.’ “

32. Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, nọ́ bi Mósis gív una di brẹd wé frọm hẹ́vun. Na Gọd wé bi Mai Papá de gív una di ríl brẹd wé frọm hẹ́vun.

33. Di brẹd wé Gọd de gív pípul, bi di Pẹ́sin wé kọ́m daún frọm hẹ́vun kọ́n de gív ríl laif to pípul wé dé dís wọld.”

34. Naím dẹm tẹ́l Am sé, “Ọgá, mék Yu de gív ọ́s dís brẹd ẹ́vrí taim.”

35. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Na Mí bi di brẹd wé de gív pípul laif. Éníbọ́di wé kọ́m to Mi nọ́ go ẹ́vá dé họ́ngri, an éníbọ́di wé pút im trọst fọ Mi nọ́ go ẹ́vá họ́ngrí fọ wọtá.

36. Bọt A dọ́n tẹ́l una bifọ sé una dọ́n sí Mi, an stílyẹt una nọ́ pút una trọst fọ Mi.

37. Ẹ́vríbọ́di wé Mai Papá gív Mi go kọ́m to Mi, an A nọ́ go ẹ́vá draív éníbọ́di wé kọ́m to Mi.

38. Dis na sékọf sé, nọ́ bi to dú wétín A want naím mék A kọ́m daún frọm hẹ́vun, bọt na to dú wétín Mai Papá wé sẹ́n Mi wán mék A du.

39. An dis na wétín Mai Papá wé sẹ́n Mi wán mék A du: I wán mék A nó lọ́s éní ọf ọ́l di pípul wé I dọ́n gív Mi, bọt mék A wék dẹm ọ́p frọm dai fọ di dè wé I go jọ́j ẹ́vríbọ́di.

40. Wétín Gọd wé bi Mai Papá want, na mék ẹ́vríbọ́di wé sí Mi wé bi Gọd Pikin, an di pẹ́sin pút im trọst fọ Mi, mék dát pẹ́sin gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. An A go wék di pẹ́sin ọp frọm dai fọ di dè wé Gọd go jọ́j ẹ́vríbọ́di.”

41. Naím Juu pípul stát to kọmplén abaut Jízọs sékọf sé I tọ́k sé, “Na Mí bi di brẹd wé kọ́m daún frọm hẹ́vun.”

42. Dẹm sé, “Abí nọ́ bi Jízọs bi dis, wé bi Jósẹf Pikin, an wé wi sabí Im papá an mamá? Na haú I de naú tọ́k sé, ‘A kọ́m daún frọm hẹ́vun’?”

43. Jízọs ánsá dẹm sé, “Mék una stọ́p to de kọmplén to ích ọ́da.

44. Nóbọ́di go fít kọ́m to Mi ọnlẹs Mai Papá wé sẹ́n Mi bríng am kọ́m to Mi. An A go wék di pẹ́sin ọ́p frọm dai fọ di dè wé Gọd go jọ́j ẹ́vríbọ́di.”

45. Di prọ́fẹt-dẹm raít sé, ‘Gọd go tích ọ́l di pípul. Éníbọ́di wé de lísín to Gọd wé bi Mai Papá an de lẹ́n wétín I de tích am, dát pẹ́sin go kọ́m to Mi.

46. Dis nọ́ mín sé éníbọ́di dọ́n sí Gọd wé bi Mai Papá. Na Mi wé kọ́m frọm Gọd bi di ónlí pẹ́sin wé dọ́n sí Mai Papá.

47. A de tẹ́l una tru sé, éníbọ́di wé pút im trọst fọ Mi, dọ́n gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

48. Na Mí bi di brẹd wé de gív pípul laif.

49. Una papá-papá-dẹm chọ́p mánna fọ dẹ́zat, bọt dẹm stíl dai.

50. Bọt di brẹd wé kọ́m daún frọm hẹ́vun bi di kaín brẹd wé íf éníbọ́di chọ́p am, di pẹ́sin nọ́ go dai.

51. Na Mí bi di brẹd wé de gív pípul laif, an wé kọ́m daún frọm hẹ́vun. Íf éníbọ́di chọ́p dís brẹd, di pẹ́sin go lív fọrẹ́vá an ẹ́va. Dís brẹd na Mai bọdí. A go gív Mai bọdí só dat pípul fọ dís wọld go gẹ́t ríl laif.”

52. Naím Juu pípul kọ́n vẹ́ks an stát to ágiú wit ích ọ́da. Dẹm sé, “Na haú dís Man go gív ọ́s Im bọdí mék wi chọp?”

53. Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, íf una nó chọ́p Húmánbin Pikin bọdí an drínk Im blọd, una nọ́ go gẹ́t ríl laif fọ ínsaíd una.

54. Éníbọ́di wé de chọ́p Mai bọdí an de drínk Mai blọd, dát pẹ́sin dọ́n gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, an A go wék am ọ́p frọm dai fọ di dè wé Gọd go jọ́j ẹ́vríbọ́di.

55. Dis na sékọf sé, Mai bọdí bi di ríl fud, an Mai blọd bi di ríl drink.

56. Éníbọ́di wé de chọ́p Mai bọdí an de drínk Mai blọd, dát pẹ́sin go kọntíniú to dé tait wit Mi an A go kọntíniú to dé tait wit am.

57. Jọ́s as Mai Papá wé de gív laif sẹ́n Mi, an A gẹ́t laif sékọf Mai Papá, na so tuu, di pẹ́sin wé de chọ́p Mi go gẹ́t laif sékọf Mi.

58. So, dis na di brẹd wé kọ́m daún frọm hẹ́vun. I nọ́ dé laik di wọn wé una papá-papá-dẹm bin chọp, bọt dẹm stíl dai. Di pẹ́sin wé de chọ́p dís brẹd go dé alaif fọrẹ́vá an ẹ́va.”

59. Jízọs tọ́k dís tins wẹ́n I de tích pípul fọ ínsaíd Juu pípul dẹm preya-haus wé dé fọ Kapániọm.

Jízọs Tọ́k Tins Wé de Gív Pípul Ríl Laif Wé Nọ́ de Ẹ́vá Ẹnd

(Vas 60-71)

60. Wẹ́n plẹ́ntí ọf di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè hiá dís tọk, dẹm kọ́n sé, “Dís tin wé I de tọk dé had wẹ́l wẹl. Na hú go fít asẹ́pt di tin?”

61. Bọt Jízọs sabí fọ ínsaíd Imsẹf sé, di pípul wé de fọ́ló Im wè de kọmplén abaut wétín I tọk. Naím I kọ́n áks dẹm sé, “Abí wétín A tọk de mék una wán stọ́p to pút una trọst fọ Mi?

62. Dẹn wétín go hápun íf una sí Mi wé bi Húmánbin Pikin, de gó ọ́p to wiá A dé bifọ?

63. Na Gọd Spírit de gív pípul laif. Húmánbín páwa nọ́ fít dú énítin sámsám. Di wọd-dẹm wé A dọ́n tẹ́l una na frọm Gọd Spírit, an dẹm bi wétín dé gív pípul laif.

64. Bọt i gẹ́t sọ́m ọf una wé nọ́ pút una trọst fọ Mi.” Jízọs tọ́k dis, sẹ́kọf sé, frọm stat, I sabí di pípul wé nọ́ pút dẹm trọst fọ Am, an I sabí di pẹ́sin wé go sẹ́l Am gív Im ẹ́ními-dẹm.

65. Naím Jízọs kọ́n sé, “Na sékọf dis naím mék A tẹ́l una sé, nóbọ́di fít kọ́m to Mi ọnlẹ́s Mai Papá lẹ́t am mék i kọm.”

66. Sékọf wétín Jízọs tọk, plẹ́ntí ọf di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n lív Am an stọ́p to fóló Am.

67. Naím Jízọs áks di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Im wè sé, “Abí una wán gò tuu?

68. Naím Saímọ́n Píta ánsá Am sé, “Ọgá, na hú wi go gó to? Na Yu gẹ́t di wọd-dẹm wé de gív pípul ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

69. Wi pút awa trọst fọ Yu, an wi sabí sé, na Yú bi di Hólí Wọn wé Gọd sẹ́n kọ́m to ọs.”

70. Jízọs ánsá dẹm sé, “Abí nọ́ bi Mí chúz twẹ́lf ọf una so? Bọt wọ́n ọf una na dẹ́vul!”

71. Jízọs bin de tọ́k abaut Júdas wé bi Saímọ́n Iskáriọt pikin. Dis na sékọf sé, nó mátá sé Júdas bi wọ́n ọf di twẹ́lf pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè, na ím go sẹ́l Jízọs gív Jízọs Im ẹ́ními-dẹm.