1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 8

Sọm Mẹn Kách Wọ́n Wúman Wẹ́n I de Slíp Wit

Man Wé Nọ́ bi Im Họ́zban

(Vas 1-11)

1. Bọt Jízọs gó wọ́n ples wé dẹm de kọ́l ‘Maunt Óliv’.

2. Fọ ẹ́lí mọ́nin, Jízọs kọ́n kọ́m bák to di yad wiá Gọd-Haus dè. Ọ́l di pípul kọ́m mít Am, an I sídọn kọ́n stát to tích dẹm.

3. Di tícha-dẹm wé de tích di Lọ an di pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup kọ́n bríng wọ́n wúman wé dẹm kach wẹ́n i de slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban. Dẹm mék di wúman mék i stán fọ dẹm frọnt.

4. Naím dẹm tẹ́l Jízọs sé, “Tícha, dẹm kách dís wúman wẹ́n i de slíp wit man wé nọ́ bi im họ́zban.

5. Fọ awa Lọ Mósis kọmánd ọs mék wi stón dís kaín wúman tíl di wúman dai. So na wétín Yu gẹ́t to tọ́k abaut dís máta?”

6. Dẹm tọ́k dis fọ ték traí kách Jízọs fọ trap, só dat dẹm go tọ́k sé I dọ́n tọ́k rọ́ng tin. Bọt Jízọs bẹn daun kọ́n yúz Im fínga stát to raít sọ́mtin fọ graun.

7. Wẹ́n dẹm kọntíniú to áks Am kwẹ́shọn, I kọ́n stán ọp tẹ́l dẹm sé, “Éní ọf una wé nẹ́vá dú sọ́mtin wé dé bad fọ Gọd ai, mék di pẹ́sin bi di fẹ́st pẹ́sin wé go stón dís wúman.”

8. Naím Jízọs bẹn daún agen kọ́n stát to raít sọ́mtin fọ graun.

9. Wẹ́n dẹm hiá wétín Jízọs tọk, dẹm kọ́n de kọmọ́t fọ dia wọ́n bai wọn. Na di pípul wé óld pás ọ́l ọf dẹm fẹ́st stát to kọmọt, sóteé i kọ́n rimén ónlí Jízọs an di wúman wé stíl stán dia fọ Jízọs frọnt.

10. Naím Jízọs stán ọp kọ́n áks am sé, “Wúman, wiá di pípul dè? Abí nóbọ́di rimén hia to stíl tọ́k sé yu sọpóz to dai?”

11. Di wúman ánsá, “Ọgá, nóbọ́di rimen.”

Naím Jízọs sé, “Mi tuu nó tọ́k sé yu sọpóz to dai. Mék yu gò, bọt mék yu stọ́p to de dú wétín Gọd nọ́ want.”

Jízọs bi Di Pẹ́sin Wé de Gív Lait to Pípul fọ dís Wọld

(Vas 12-20)

12. Jízọs kọ́n tẹ́l di pípul agen sé, ” Na Mí bi di lait fọ pípul wé dé fọ dís wọld. Éníbọ́di wé de fọ́ló Mi nọ́ go ẹ́vá waká fọ dáknẹs. Di pẹ́sin go gẹ́t di lait wé de gív pípul ríl laif.”

13. Naím di Fárisí pípul tẹ́l Jízọs sé, “Yu jọ́s de tọ́k abaut Yọsẹf, an nóbọ́di de tọ́k di sém tin abaút Yu. Sódiáfọ, wétín Yu de tọk nọ́ fít kọnvíns éníbọ́di sé na tru Yu de tọk.”

14. Jízọs ánsá dẹm sé, “No mátá sé A de tọ́k abaut Maisẹf, wétín A de tọ́k na tru. Dis na sékọf sé A sabí wiá A frọm kọm an wiá A de gò. Bọt una nọ́ sabí wiá A frọm kọm ọ wiá A de gò.

15. Una de jọ́j mi di wè wé pípul de nọ́málí jọ́j ọ́dá pípul. Bọt A nọ́ de jọ́j éníbọ́di.

16. Bọt ívún íf A de jọ́j pípul, di wè wé A de jọ́j dẹm dé kọrẹt gọọ́n. Dis na sékọf sé nọ́ bi ónlí Mi de dú am. Mai Papá wé sẹ́n Mi jọín togẹ́dá wit Mi de dú wétín A de du.

17. Dẹm raít fọ una Lọ sé, “Íf wétín tuú pípul tọ́k abaut sọ́mtin bi di sém tin, dẹn di tin wé dẹm tọk na tru.

18. A de tọ́k abaút Maisẹf sé wétín A de tọ́k na tru, an Mai Papá wé sẹ́n Mi de tọ́k di sém tin abaút Mi tuu.”

19. Naím dẹm áks Am sé, “Wiá Yọ Papá dè?”

Jízọs ánsá sé, “Una nọ́ nó Mi an una nọ́ nó Mai Papá. Íf to sé una nó Mi, una fọ nó Mai Papá tuu.”

20. Jízọs tọ́k ọ́l dís tins wẹ́n I de tích niá di ples wiá dẹm kíp ọ́frín bọks. Di ples dé fọ di yad wiá Gọd-Haus dè. Bọt nóbọ́di hól Jízọs, sékọf sé Im taim nẹ́vá rich.

Una Nọ́ Go Fít Kọ́m Wiá A de Gò

(Vas 21-30)

21. Naím Jízọs tẹ́l dẹm agen sé, “A go lív hia kọmọt. Una go lúk fọ Mi, bọt una go daí ínsaíd di bád tins wé una de du. Una nọ́ fít kọ́m wiá A de gò.”

22. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n de sé, “Abí I go kíl Imsẹf? As i bí sé I tọ́k sé, ‘Una nọ́ fít kọ́m wiá A de gò’?”

23. Naím Jízọs ánsá dẹm sé, “Una kọ́m frọm dís wọld, bọt A kọ́m frọm hẹ́vun. Una bilọ́ng to dís wọld, bọt A nó bilọ́ng to dís wọld.

24. Naím mék A tẹ́l una sé, una go daí ínsaíd di bád tins wé una de du. An trútru, una go daí ínsaíd di bád tins wé una de du íf una nọ́ bilív sé, ‘A Bi Hú A Tọ́k Sé A Bì.’ “

25. Dẹn dẹm áks Am sé, “Na hú Yu bì?”

Jízọs ánsá dẹm sé, ” A bi hú A dọ́n de tẹ́l una frọm stat sé A bì.

26. A gẹ́t plẹ́ntí tins to tọ́k abaút una, an A gẹ́t plẹ́ntí tins fọ ték kọndẹ́m una. Bọt di Wọn wé sẹ́n Mi de tọ́k tru. An na ónlí di tins wé A hiá frọm Am, na dẹm A de tẹ́l pípul wé dé dís wọld.”

27. Dẹm nó ọndastán sé Jízọs de tẹ́l dẹm abaut Im Papá wé dé fọ hẹ́vun.

28. Naím Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Wẹ́n una pút Mi wé bi Húmánbin Pikin ọn tọ́p krọs, an dẹn kárí Mí ọp, na dát taim una go nó sé, “A Bi Hú A Tọ́k Sé A Bì’. An una go nò tuu sé, A nọ́ de dú énítin bai Maisẹf, bọt A de ónlí tọ́k wétín Mai Papá tích Mi.

29. An di Wọn wé sẹ́n Mi dé wit Mi. I nọ́ lív Mi mék A dé ónlí Maisẹf. Dis na sékọf sé, A de ọ́lwéz dú di tins wé de mék Am hapí.”

30. As Jízọs de tọ́k dís tins, plẹ́ntí pípul kọ́n pút dẹm trọst fọ Am.

Di Trut Abaut Gọd Go Mék Una to Bikọ́m Fri

(Vas 31-38)

31. Naím Jízọs tẹ́l di Juu pípul wé pút dẹm trọ́st fọ Am sé, “Íf una kọntíniú to dú wétín A dọ́n tích una, dẹn una rílí bi pípul wé de fọ́ló Mai wè.

32. An una go nó di trut abaút Gọd, an di trut abaút Gọd go mék una to bikọ́m fri.”

33. Dẹm ánsá Jízọs sé, “Wi bi Ébraham pikin-dẹm, an wi nẹ́vá bi slev to éníbọ́di bifọ. Wétín mék Yu de sé, ‘Una go bikọ́m fri?’ “

34. Jízọs ánsá dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, éníbọ́di wé kọntíniú to dú wetín Gọd nọ́ want bi slev to wétín Gọd nọ́ want.

35. Slev nọ́ de kọntíniú to bi mẹ́mbá ọf im ọgá fámíli fọrẹ́vá an ẹ́va, bọt na di ọgá im pikin de kọntíniú to bi mẹ́mbá ọf di fámíli fọrẹ́vá an ẹ́va.

36. Sódiáfọ, íf Mi wé bi Gọd Pikin mék una to bikọ́m fri, dẹn una go bikọ́m fri trútru.

37. A nó sé una bi Ébraham pikin-dẹm, bọt una wán kíl Mi, sékọf sé una nọ́ de grí bilív wétín A dọ́n tích una.

38. A de tẹ́l una abaut di tins wé A dọ́n sí fọ Mai Papá frọnt, bọt una de dú di tins wé una dọ́n hiá frọm una papá.”

Dẹ́vul bi Una Papá

(Vas 39-47)

39. Dẹm ánsá Am sé, “Ébraham bi awa papá.”

Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Íf trútru una bi Ébraham pikin-dẹm, una go de dú di tins wé Ébraham bin du.

40. Bọt una wán kíl Mi, no mátá sé A bi Man wé dọ́n tẹ́l una di trú mésẹj wé A hiá frọm Gọd. Ébraham nọ́ dú di kaín tin wé una wán dú so!

41. Una de dú di tins wé una papá bin du.”

Naím dẹm tẹ́l Am sé, “Dẹm nọ́ waka-wáká bọ́n ọs. Gọd Imsẹf bi di ónlí Papá wé wi gẹt.”

42. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Íf trútru Gọd bi una Papá, una fọ lọ́v Mi. Dis na sékọf sé A kọ́m frọm Gọd an nau A dé hia. Nọ́ bi Mí disaíd sé A go kọm. Na Gọd bi di Wọn wé sẹ́n Mi.

43. Wétín mék una nọ́ de ọndastán wétín A de tọk? Na sékọf sé una nọ́ grí hiá wétín A de tẹ́l una.

44. Una bi pikin-dẹm ọf una papa wé bi dẹ́vul. An una wán dú di sém tins wé una papá laík to du. Frọm bigínin, i bi pẹ́sin wé de kíl pípul, an i nọ́ laík énítin wé bi tru. Dis na sékọf sé nọ́tin wé bi tru dé ínsaíd am. Wẹ́n dẹ́vul de tọ́k lai, i jọ́s de dú as im kárákta bì. Dis na sékọf sé i bi lailaí pẹ́sin an i bi papá ọf ẹ́vrítin wé bi lailaí.

45. Bọt, na sékọf sé A de tẹ́l una trú wọd, naím mék una nọ́ grí bilív Mi.

46. Wích ọf una fít prúv sé A dọ́n dú sọ́mtin wé dé bad fọ Gọd ai? Íf A de tẹ́l una trú wọd, dẹn wétín mék una nọ́ grí bilív Mi?

47. Pẹ́sin wé bilọ́ng to Gọd de lísín to Gọd wọd. Di tin wé mék una nọ́ grí lísín to Gọd wọd na sékọf sé una nọ́ bilọ́ng to Gọd.”

Jízọs Bin Dọ́n Dè Bifọ́ Dẹm Bọ́n Ébraham

(Vas 48-59)

48. Di Juu pípul ánsá Jízọs sé, “Abí nọ́ bi tru wi tọk wén wi sé Yu bi Samériá Pẹ́sin an bád spírit hól Yu?”

49. Jízọs ánsá dẹm sé, “Bád spírit nọ́ hól Mi. A de rẹspẹ́t Mai Papá, bọt una nọ́ de rẹspẹ́t Mi.

50. A nọ́ de traí to mék pípul mék dẹm préz Mi. Bọt i gẹ́t sọ́mbọ́di wé wán mék pípul préz Mi. Na dát Pẹ́sin bi di Wọn wé de jọ́j fọ kọrẹ́t wè.

51. A de tẹ́l una tru sé, íf éníbọ́di de dú wétín A de tich, dát pẹ́sin nọ́ go ẹ́vá dai.”

52. Naím Juu pípul tẹ́l Jízọs sé, “Nau wi sabí trútru sé bád spírit hól Yu. Ébraham dai, an di prọ́fẹt-dẹm dai, bọt Yu de sé, ‘Íf éníbọ́di de dú wétín A de tich, dát pẹ́sin nọ́ go ẹ́vá dai.’

53. Abí Yu tínk sé Yu bíg pás Ébraham awa Papá wé dai? An di prọ́fẹt-dẹm dai tuu. Na hú Yu tínk sé Yu bì sẹf?”

54. Jízọs ánsá sé, “Íf to sé A jọ́s de préz Maisẹf, dát prez go bi yẹyẹ́ wọn. Na Maí Papá bi di Wọn wé de préz Mi. I bi di sém Wọn wé una de tọ́k sé bi una Gọd.

55. Una nọ́ rílí nó Am, bọt A nó Am wẹ́l wẹl. Íf A tọ́k sé A nọ́ nó Am, dẹn A go bi lailaí pẹ́sin laik una. Bọt A nó Am wẹ́l wẹl, an A de dú wétín I tọk.

56. Una papá Ébraham hapí wẹ́l wẹl sé i sí di taim wé A go kọm. I sí am an i hapí.”

57. Naím Juu pípul tẹ́l Jízọs sé, “Yu nẹ́vá óld rích fíftí yie. So na haú Yu fít tọ́k sé Yu dọ́n sí Ébraham?”

58. Jízọs ánsá dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, bifọ́ Ébraham mamá bọ́n am, A dọ́n ọlrẹ́dí dè.”

59. Naím dẹm kárí ston mék dẹm stón Am, bọt Jízọs haíd Imsẹf kọ́n kọmọ́t frọm di yad wiá Gọd-Haus dè.