1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 4

Jízọs Tọ́k to Wọ́n Samériá Wúman

(Vas 1-42)

1. Pípul wé bilọ́ng to Fárisí grup hiá sé Jízọs de mék an baptaíz mọọ́ pípul mék dẹm bi pípul wé de fọ́ló Im wè pás as Jọn de mék an baptaiz pípul.

2. (Bọt trú tru, Jízọs Imsẹf nọ́ de baptaíz éníbọ́di. Na di pípul wé de fọ́ló Im wè de baptaíz dẹm.)

3. So wẹ́n Jízọs hiá wétín pípul de tọk, naím I kọmọ́t fọ Judia kọ́n gó bák to Gálíli.

4. As I de gó dia, I gẹ́t to pás trú Saméria.

5. I kọ́n kọ́m fọ wọ́n Samériá taun wé dẹm de kọ́l Saíka. Di taun dé niá di land wé Jékọp bin gív Jósẹf wé bi im pikin.

6. Jékọp im wẹl dé dia. An as i bí sé Jízọs dọ́n táya sékọf di jọ́ni, naím I kọ́n sidọ́n niá di wẹl. Na araún twẹ́lf o’klọk fọ áftanun.

7. Wọ́n wúman frọm Saméria kọ́n kọm mék i drọ́ wọtá frọm di wẹl. Jízọs tẹ́l am sé, “Abẹg mék yu gív Mí wọtá mék A drink. “

8. Dís tin hápún wẹ́n di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè dọ́n gó ínsaíd di taun mék dẹm baí fud.

9. Naím di Samériá wúman tẹ́l Jízọs sé, “Na haú Yu wé bi Juu kọ́n de áks mi wé bi Samériá pẹ́sin, mék a gív Yú wọtá mék Yu drink?” (Di wúman tọ́k so sékọf sé, Juu pípul nọ́ de míks togẹ́da wit Samériá pípul.)

10. Jízọs ánsá am sé, “Íf to sé yu sabí di gift wé Gọd de gív pípul, an íf to sé yu sabí hú de tẹ́l yu mék yu gív Am wọtá mék I drink, yu fọ áks Am, an I go gív yú wọtá wé de mék pípul gẹ́t niú laif.”

11. Di wúman tẹ́l Am sé, “Ọgá, Yu nọ́ gẹ́t bọ́kẹt, an di wẹl dé dip. So, na wiá Yu go frọm gẹ́t dát wọtá wé de mék pípul gẹ́t niú laif?

12. Abí Yu bíg pás Jékọp awa papá-papá wé gív ọ́s dís wẹl? Imsẹf, im pikin-dẹm an im ánímal-dẹm bin drínk wọtá frọm dís wẹl.”

13. Jízọs ánsá am sé, “Éníbọ́di wé de drínk dís wọtá go de sósó họ́ngrí fọ wọtá,

14. bọt éníbọ́di wé drínk di wọtá wé A go gív am, dát pẹ́sin nọ́ go ẹ́vá họ́ngrí fọ wọtá agen. Di wọtá wé A go gív am go bikọ́m wọtá wé nọ́ go ẹ́vá stọ́p to de fló ínsaíd di pẹ́sin, an di wọtá go gív di pẹ́sin ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.”

15. Di wúman tẹ́l Am sé, “Ọgá, mék Yu gív mí dís wọtá, só dat a nọ́ go de họ́ngrí fọ wọtá agen, an a nọ́ go de kọ́m hia kọ́n drọ́ wọtá.”

16. Jízọs kọ́n tẹ́l am sé, “Mék Yu gó kọ́l yọ họ́zban an bríng am kọ́m bák hia.”

17. Di wúman ánsá Am sé, “A nọ́ gẹ́t họ́zban.” Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Yu tọ́k tru wẹ́n yu sé yu nọ́ gẹ́t họ́zban.

18. Yu dọ́n márí faíf họ́zban bifọ, an di man wé yú an am de lív nau nọ́ bi yọ họ́zban. Na tru yu tọk.”

19. Di wúman kọ́n tẹ́l Am sé, “Ọgá, a sí sé Yu bi prọ́fẹt.

20. Na fọ dís maúntin awa papá-papá-dẹm bin baú daun to Gọd fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl. Bọt una wé bi Juu pípul tọ́k sé, na Jẹrúsálẹm bi di ples wiá pípul mọsto baú daun to Gọd fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl.”

21. Jízọs tẹ́l am sé, “Wúman, mék yu bilív Mi, taim de kọm wẹ́n pípul nọ́ níd to dé fọ dís maúntin ọ fọ Jẹrúsálẹm to baú daun to Gọd wé bi awa Papá fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl.

22. Una wé bi Samériá pípul, de baú daun to hú una nọ́ sabí and shó am rẹspẹ́t wẹ́l wẹl. Bọt wi wé bi Juu pípul, de baú daun to hú wi sabí an shó Am rẹspẹ́t wẹ́l wẹl. Dis na sékọf sé, na trú Juu pípul Gọd prọ́mís sé I go sév pípul fọ dís wọld.

23. Bọt taim de kọm. Trútru di taim dọ́n ọlrẹ́dí rich, wẹ́n di ríl pípul wé de baú daun to Gọd wé bi Mai Papá fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl, go baú daún to Am an rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl fọ trú wè. Dis na sékọf sé, Gọd Spírit go mék dẹm to fít dú am. Na dís kaín pípul Mai Papá wán mék dẹm de baú daun to Am fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl.

24. Gọd na Spírit. Sódiáfọ, di pípul wé de baú daun to Am fọ ték rẹspẹ́t Am wẹ́l wẹl mọsto dú am fọ trú wè. Na ónlí Im Spírit de mék di pípul mék dẹm fít dú am.”

25. Di wúman kọ́n tẹ́l Am sé, “A sabí sé Mẹzáya de kọm. I bi di Wọn wé dẹm de kọ́l Kraist. Wẹ́n I kọm, I go tẹ́l ọ́s ẹ́vrítin.”

26. Jízọs tẹ́l am sé, “Na Mi wé de tọ́k to yu so, bi di Pẹ́sin.”

27. Fọ dát sém taim, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n kọ́m bak. Dẹm sọpraíz wẹ́l wẹl sé Jízọs de tọ́k wit wúman. Bọt nóbọ́di amọ́ng dẹm áks, “Wétín yu want?” ọ áks Jízọs, “Wétín mék Yu de tọ́k wit di wúman?”

28. Naím di wúman lív im wọtá-pọt kọ́n gó ínsaíd di taun gó tẹ́l di pípul sé,

29. “Mék una kọ́m sí wọ́n Man wé tẹ́l mí ẹ́vrítin wé a dọ́n du. Una tínk sé dís Man fít bi di Kraist?”

30. Naím di pípul kọmọ́t fọ di taun kọ́n stát to gó wiá Jízọs dè.

31. Fọ dát taim, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n de bẹ́g Am sé, “Tícha, abẹg mék Yu chọ́p sọ́mtin nau.”

32. Bọt I tẹ́l dẹm sé, “A gẹ́t fud to chọp wé una nọ́ nó énítin abaút am.”

33. Naím di pípul wé de fọ́ló Im wè kọ́n de áks ích ọ́da sé, “Abí sọ́mbọ́di dọ́n bríng Am sọ́mtin mék I chọp?”

34. Jízọs tẹ́l dẹm sé, “Mai fud na to dú wétín di Wọn wé sẹ́n Mi wán mék A du, an to fínísh di wọk wé I gív Mi mék A du.

35. Nọ́ bi una de tọ́k sé, ‘Na fọọ́ mọnt rimen, an taím fọ havẹ́st krọp-dẹm wé dẹm plánt fọ fam go rich?’ Bọt A de tẹ́l una sé, mék una ópún una ai an lúk di fam-dẹm wẹ́l wẹl, an una go sí sé di krọp-dẹm dọ́n raíp ọlrẹ́di, an dọ́n rẹdí mék dẹm havẹ́st dẹm!

36. Di pẹ́sin wé de havẹ́st di krọp-dẹm de risív im pè, an i de gádá di krọp-dẹm wé bi fọ ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. So, di pẹ́sin wé de plánt di sid-dẹm an di pẹ́sin wé de havẹ́st di krọp-dẹm go hapí togẹ́da.

37. Dis de shó sé, di tin wé pípul de tọk bi trú, wé bi sé, ‘Wọ́n pẹ́sin de plánt di sid-dẹm an anọ́dá pẹ́sin de havẹ́st di krọp-dẹm.’

38. A sẹ́n una mék una gó havẹ́st krọp-dẹm wé una nó wọ́k fọ. Ọ́dá pípul dọ́n ọlrẹ́dí dú di hád wọk, an una dọ́n gen sékọf di hád wọk wé dẹm du.”

39. Plẹ́ntí Samériá pípul wé frọm dát taun bin pút dẹm trọst fọ Jízọs sékọf sé di wúman tọ́k sé, “I bin tẹ́l mí ẹ́vrítin wé a dọ́n du.”

40. So, wẹ́n di Samériá pípul kọ́m mít Jízọs, dẹm bẹ́g Am mék I sté wit dẹm. Naím I sté dia fọ tuú dè.

41. Plẹ́ntí mọọ́ pípul pút dẹm trọst fọ Jízọs sékọf wétín Jízọs Imsẹf tọk.

42. Dẹm tẹ́l di wúman sé, “Nọ́ bi ónlí sékọf wétín yu tọk naím mék wi pút awa trọst fọ Am. Bọt na sékọf sé awasẹf dọ́n ték awa ón ia hiá wétín I tọk, an wi sabí sé, dís Man trú tru, bi di Pẹ́sin wé de sév ọ́l di pípul wé dé fọ dís wọld.”

Jízọs Kiọ́ di Pikín ọf Wọ́n Bíg-ọgá

(Vas 43-54)

43. Áftá di tuú dè dọ́n pas, Jízọs kọmọ́t frọm dia kọ́n gó Gálíli.

44. Dis na sékọf sé Jízọs Imsẹf dọ́n tọ́k bifọ sé, “Pípul wé frọm prọ́fẹt im ón kọ́ntri nọ́ de rẹspẹ́t am.”

45. Wẹ́n Jízọs rích Galílí, di pípul wé dé fọ Gálíli wẹ́lẹ́kọ́m Am. Dẹm wẹ́lẹ́kọ́m Am sékọf sé dẹm sí ẹ́vrítin wé I bin du fọ di taim wé dẹ́m de dú Pásóvá Fẹ́stíval fọ Jẹrúsálẹm. Dẹmsẹf bin gó di Pásóvá Fẹ́stíval tuu.

46. Dẹn Jízọs kọ́n gó bák to Kéna wé dé fọ Gálíli. Na fọ Kéna I bin tọ́n wọtá íntó wain. Wọ́n bíg-ọgá wé de wọ́k fọ di king de lív fọ Kapániọm, an di bíg-ọgá im bọí-pikin nọ́ wẹl.

47. Wẹ́n di man hiá sé Jízọs dọ́n kọ́m frọm Judia to Gálíli, naím i kọ́m gó mít Jízọs bẹ́g Am mék I kọ́m Kapániọm kọ́n kiọ́ im bọí-pikin wé dọ́n de niálí dai.

48. Naím Jízọs tẹ́l am sé, “Íf una nẹ́vá sí mírákul-dẹm an wọ́ndáfúl tins wé a de du, una nọ́ go pút una trọst fọ Mi sámsám.”

49. Di bíg-ọgá wé de wọ́k fọ di king kọ́n ánsá Jízọs sé, “Ọgá, mék Yu kọm bifọ́ mai pikin go dai.”

50. Jízọs tẹ́l am sé, “Mék yu de gò, yọ bọí-pikin go dé alaif!” Di man bilív wétín Jízọs tẹ́l am, naím i kọ́n kọmọ́t de gó im haus.

51. As i stíl dé fọ rod de gó im haus, naím im sávant-dẹm kọ́m mít am tẹ́l am sé im pikin go dé alaif.

52. Naím i áks dẹm di taim wé im pikin stát to gẹ́t bẹtá. Dẹm ánsá am, “Na yẹ́stadè bai wọ́n o’klọk fọ áftanun naím di fíva lív am.”

53. Naím di pikin papá kọ́n rimẹ́mbá sé, na dát sém taim Jízọs tẹ́l am sé, “Yọ pikin go dé alaif.” So, di man an ọ́l di pípul wé dé im haus kọ́n pút dẹm trọst fọ Jízọs.

54. Dis na di sẹ́kọ́n mírákul wé Jízọs dú fọ Gálíli áftá I kọmọ́t fọ Judia kọ́n kọ́m Gálíli.