1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 2

Di Márej Wé Dẹm Dú fọ Wọ́n Taun Wé Im Nem na Kéna

(Vas 1-12)

1. Fọ tẹ́d dè, wọ́n márej kọ́n dé fọ wọ́n taun wé im nem na Kéna, an wé dé fọ Gálílí prọ́vins. Jízọs mamá bin gó di márej.

2. Dẹm ọ́lsó kọ́l Jízọs an di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm kọ́m di márej, and dẹm dé dia.

3. Wẹ́n wain fínish, Jízọs mamá kọ́n tẹ́l Am sé, “Dẹm wain dọ́n fínish.”

4. Bọt Jízọs tẹ́l am sé, “Mamá, na haú dát máta ték kọnsán Mí an yu? Mai taim nẹ́vá rich.”

5. Naím Jízọs mamá tẹ́l di sávant-dẹm sé, “Mék una dú énítin wé I tẹ́l una mék una du.”

6. Síks wọta-pọt wé dẹm yúz ston ték mék dẹm dé dia. Na di pọt-dẹm wé Juú pípul de pút wọtá wé dẹm de ték wọ́sh dẹmsẹf an tins fọ di spẹ́shál wè wé dẹm Lọ tọ́k sé dẹm mọsto dú am. Ích wọtá-pọt fít hól araún twẹ́ntí to tátí gálọ́n wọtá.

7. Jízọs tẹ́l di sávant-dẹm sé, “Mék una ték wọtá fúl di wọtá-pọt-dẹm.” Naím dẹm fúl di pọt-dẹm sóteé wọtá rích di pọt dẹm maut.

8. Dẹn I kọ́n tẹ́l dẹm, “Ọ́yá, mék una ték sọm wọtá frọm di pọt-dẹm gó gív di man wé dé in cháj ọf di patí.” Naím dẹm ték di wọtá gó gív di man.

9. Wẹ́n di man tést am, di wọtá dọ́n tọ́n to wain. Di man nọ́ sabí wiá di wain frọm kọm, bọt di sávant-dẹm wé ték di wọtá frọm di pọt-dẹm sabí. Naím di man wé dé in cháj ọf di patí kọ́n kọ́l di man wé de márí niú waif

10. tẹ́l am sé, “Ẹ́vríbọ́di de fẹ́st sáv di bẹtá wain, an áftá di pípul dọ́n drínk wẹ́l wẹl, naím i go kọ́n sáv di chíp wain. Bọt yu kíp di bẹtá wain gó rích nau!”

11. Dis na fẹ́st ọf di mírákul-dẹm wé Jízọs du, an I dú am fọ Kéna wé dé fọ Gálílí prọ́vins. Na fọ dia I shó pípul sé I dé grẹt an wọ́ndáful wẹ́l wẹl. Dis mék di pípul wé de fọ́ló Im wè mék dẹm pút dẹm trọst fọ Am.

12. Áftá dis, Jízọs kọ́n gó Kapániọm wit Im mamá, Im brọ́da-dẹm, an di pípul wé de fọ́ló Im wè. Dẹm sté dia fọ sọm dez.

Jízọs Gó fọ Gọd Haus

(Vas 13-22)

(Mátiu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19-45, 46)

13. Taim wé Juu pípul de dú dẹm Pásóvá Fẹ́stíval dé nia wẹ́l wẹl. So Jízọs kọ́n gó Jẹrúsálẹm.

14. Fọ ínsaíd di yad wiá Gọd-Haus dè, I sí pípul wé de sẹ́l kau, ship, an dov. I ọ́lsó sí ọ́dá pípul wé sidọ́n niá dẹm tébul de chenj chénj mọní.

15. Naím Jízọs ték rop mék kobóko. Dẹn I draív ọ́l ọf dẹm togẹ́dá wit dẹm ship an kau kọmọ́t fọ di yád ọf Gọd-Haus. I push púsh daún di tébul-dẹm wé di pípul wé de chenj chénj mọní de yuz, an I skátá dẹm kọins.

16. Naím I tẹ́l di pípul wé de sẹ́l dov, “Mék una ték dís tins kọmọ́t fọ hia! Mék una stọ́p to de mék Mai Papá haus mék i bi mákẹt!”

17. Di pípul wé de fọ́ló Im wè rimẹ́mbá sé, dẹm raít fọ Gọd-buk sé, “Di strọ́ng lọv wé A lọ́v Yọ haus de bọ́n ínsaíd Mai hat laik fáya. “

18. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n áks Jízọs, “Wích mírákul Yu fít du fọ ték shó ọ́s sé Yu gẹ́t di rait fọ dú dís tins?”

19. Jízọs ánsá dẹm, “Mék una brẹk brẹ́k daún dís Haús-of-Gọd, an A go ték tírí dè bíld am bak.”

20. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n tẹ́l Am, “Pípul wọ́k fọ fọti síks yie fọ ték bíld dís Haús-ọf-Gọd, an na tírí dè Yu go ték bíld am bak?”

21. Bọt di Haús-ọf-Gọd wé Jízọs de tọ́k abaut na Jízọs Im ón bọdí.

22. Sódiáfọ, wẹ́n Gọd mék Jízọs mék I wék ọ́p frọm dai, di pípul wé de fọ́ló Jízọs Im wè kọ́n rimẹ́mbá sé Jízọs tọ́k dís tin. Naím dẹm bilív wétín dé fọ Gọd-buk an wétín Jízọs tọk.

Jízọs Sabí Wétín dé Ínsaíd Pípul Hat

(Vas 23-25)

23. Wẹ́n Jízọs dé Jẹrúsálẹm fọ di taim wé Juu pípul de dú Pásóvá Fẹ́stíval, méní pípul pút dẹm trọst fọ Am sékọf sé dẹm sí di mírákul-dẹm wé I de du.

24. Bọt Jízọs nọ́ kárí Imsẹf gív dẹm, sékọf sé I sabí ẹ́vríbọ́di wẹ́l wẹl.

25. I nọ́ nid mék éníbọ́di tẹ́l Am abaut pípul. Dis na sékọf sé Imsẹf sabí wétín dé ínsaíd pípul hat.