1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21

Jọn Chapta 5

Jízọs Kiọ́ Wọ́n Man Wé Nọ́ Fít Waká Wẹ́l Wẹl

(Vas 1-18)

1. Áftá dis, Jízọs kọ́n gó wọ́n fẹ́stíval wé Juu pípul dú fọ Jẹrúsálẹm.

2. Wọ́n bíg wọta ples wiá pípul de baf dé fọ Jẹrúsálẹm. Di ples gẹ́t faíf varánda wé gẹ́t kọ́va fọ tọp. Dẹm de kọ́l di ples ‘Bẹtzáta’ fọ Híbrú lángwej, an i dé niá wiá dẹm de kọ́l ‘Shíp Get’.

3. Plẹ́ntí plẹ́ntí sík pípul laí daún fọ di varánda graun. Di sík pípul bi blaín pípul, pípul wé nọ́ fít wáka, an pípul wé nọ́ fít múv dẹm bọdí. [Dẹm de wet mék di wọtá shek.

4. Dis na sékọf sé frọm taím to taim, Gọd énjẹl go gó daún ínsaíd di wọtá kọ́n shék am. An áftá di énjẹl dọ́n shék di wọtá, di fẹ́st sík pẹ́sin wé ẹ́ntá di wọtá go bikọ́m wẹl. I nọ́ matá di kaín síknẹs wé di pẹ́sin gẹt.]

5. Wọ́n man dé dia wé dọ́n dé sik fọ tati-ẹ́t yie.

6. Wẹ́n Jízọs sí di man de lai daún fọ dia, I sabí sé di man dọ́n dé sik fọ lọ́ng taim. Naím I áks am, “Yu wán bikọ́m wẹl?”

7. Di sík man ánsá Am, “Ọgá, a nọ́ gẹ́t éníbọ́di wé go pút mí ínsaíd di wọtá wẹ́n di wọtá de shek. As a de gò mék a ẹ́ntá ínsaíd di wọtá, na ím anọ́dá pẹ́sin de fẹ́st mí ẹ́nta.”

8. Jízọs tẹ́l am, “Stán ọp, kárí yọ mat, an stát to wáká.”

9. Naím di man kọ́n bikọ́m wẹl dát sém taim. I kárí im mat kọ́n stát to waká. Di dè wé dís tin hápun na Dé-fọ-rẹst.

10. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n tẹ́l di man wé Jízọs kiọ́ im síknẹs sé, “Todè na Dè-fọ-rẹst, an awa Lọ tọ́k sé yu mọsto nọ́t kárí yọ mat.”

11. Bọt i ánsá dẹm sé, “Di Man wé mék mi mék a bikọ́m wẹl bin tẹ́l mí sé, ‘Kárí yọ mat an stát to waká.’ “

12. Dẹm kọ́n áks am sé, “Hú bi di Man wé tẹ́l yu mék yu kárí yọ mat an stát to waká?”

13. Bọt di man wé Jízọs kiọ́ im síknẹs nọ́ sabí hú Jízọs bì. Dis na sékọf sé plẹ́ntí pípul dé fọ dát ples, an Jízọs bin dọ́n ték sọ́fli kọmọ́t dia, an nóbọ́di sí Am wẹ́n I de kọmọt.

14. Áftá dis, Jízọs kọ́n sí di man fọ di yad wiá Gọd-Haus dè, an I tẹ́l di man sé, “Luk, yu dọ́n wẹ́l nau. So mék yu stọ́p to de dú tins wé Gọd nọ́ want, ọ sọ́mtin wé bád pás dát wọn fít hápún to yu.”

15. Naím di man kọ́n kọmọ́t gó tẹ́l Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm sé, na Jízọs bi di Pẹ́sin wé mék am mék i bikọ́m wẹl.

16. Naím Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm stát to mék plẹ́ntí trọ́bul fọ Jízọs sékọf sé, I de dú dís tins fọ Juu pípul dẹm Dé-fọ-rẹst.

17. Bọt Jízọs ánsá dẹm sé, “Mai Papá de wọ́k ẹ́vrí taim, an na so Mi tuu de wọ́k ẹ́vrí taim.”

18. Sékọf wétín Jízọs tọk, naím mék Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm kọ́n de traí mọọ́ mọọ́ mék dẹm kíl Am. Dis na sékọf sé, nọ́ bi ónlí sé I de brẹ́k di lọ wé bi abaut Dé-fọ-rẹst, bọt I de tọk tuu sé Gọd bi Im ón Papá, an fọ dís wè, I de mék Imsẹf íkwọ́l wit Gọd.

Gọd Gív Páwa to Im Pikin

(Vas 19-29)

19. Naím Jízọs ánsá Juu pípul dẹm bíg-ọgá-dẹm sé, “A de tẹ́l una tru sé, Mi wé bi Gọd Pikin nọ́ fít dú énítin bai Maisẹf. A de dú ónlí wétín A sí Mai Papá de du. Énítin wé Mai Papá de du, na ím Mi wé bi Im Pikin de du tuu.

20. Mai Papá lọ́v Mí wẹ́l wẹl wé bi Im Pikin, an I de shó Mí ẹ́vrítin wé I de du. I go shó Mí tins wé A go du, an wé dé wọ́ndáful pás dís wọn. An una go sọpraíz wẹ́l wẹl.

21. Jọ́s as Mai Papá de wék ọ́p pípul wé dọ́n dai an gív dẹm laif, na so Mi wé bi Im Pikin, de ọ́lsó gív laif to pípul wé A wán gív laif.

22. Mai Papá nọ́ de jọ́j éníbọ́di. I dọ́n gív Mi wé bi Im Pikin, páwa fọ ték to jọ́j ẹ́vríbọ́di,

23. só dat ẹ́vríbọ́di go rẹspẹ́t Mi wé bi Mai Papa Pikin, jọ́s as dẹm de rẹspẹ́t Mai Papá. Éníbọ́di wé nọ́ de rẹspẹ́t Mi wé bi mai Papá Pikin, na Mai Papá wé sẹ́n Mi di pẹ́sin nọ́ de rẹspẹt.

24. A de tẹ́l una tru sé, éníbọ́di wé hiá Mai mẹ́sej an i pút im trọst fọ Gọd wé sẹ́n Mi, dát pẹ́sin dọ́n ọlrẹ́dí gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. A nọ́ go jọ́j di pẹ́sin. I dọ́n ọlrẹ́dí pás frọm dai ẹ́ntá ínsaíd ríl laif.

25. A de tẹ́l una tru sé taim de kọm, an dát taim dọ́n ọlrẹ́dí rich, wẹ́n pípul wé dọ́n dai go hiá Gọd Pikin vọis, an di pípul wé hiá Im vọis an dú wétín I tọk go gẹ́t ríl laif wé nọ́ de évá ẹnd.

26. Jọ́s as Mai Papá Imsẹf gẹ́t páwa to gív pípul ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, na so tuu, I dọ́n gív Mi wé bi Im Pikin, di páwa to gív pípul ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

27. An Mai Papá dọ́n gív Mí páwa to jọ́j pípul. I dú am sékọf sé A bi Húmánbin Pikin.

28. Mék wétín A wán tẹ́l una nó sọpraíz una. Dis na sékọf sé, taim de kọ́m wẹ́n ọ́l di pípul wé dọ́n dai go hiá Mai vọis

29. an dẹm go kọ́m aút frọm wiá dẹm dè. Di pípul wé dọ́n dú gúd tins go wék ọ́p frọm dai an gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd, bọt di pípul wé dọ́n dú bád tins go wék ọ́p frọm dai an Gọd go pọ́nísh dẹm fọrẹ́vá an ẹ́va.

Di Wọns Wé de Tọ́k Hú Jízọs Rílí Bì

(Vas 30-47)

30. A nọ́ fít dú énítin bai Maisẹf. Na ónlí as Mai Papá tẹ́l Mi, na so A de ték jọ́j pípul. Sódiáfọ, wẹ́n A de jọ́j dẹm, A de dú am fọ kọrẹ́t wè. Dis na sékọf sé A nọ́ de traí dú wétín A want, bọt ónlí wétín Mai Papá wé sẹ́n Mi wán mék A du.

31. Íf na ónlí Mi de tẹ́l pípul abaut Maisẹf, dẹn nóbọ́di go grí sé wétín A de tọk na tru.

32. Bọt i gẹ́t anọ́dá pẹ́sin wé de tọ́k wétín I sabí abaút Mi. Dát pẹ́sin na Mai Papa, an A sabí sé wétín I de tọ́k abaút Mi na tru.

33. Una sẹ́n mẹ́sẹ́nja-dẹm gó mít Jọn, an wétín i tọ́k abaút Mi na tru.

34. Nọ́ bi sé A nid mék pípul tọ́k wétín dẹm sabí abaút Mi, bọt A de tọ́k dís tins só dat Gọd go sév una.

35. Jọn mẹ́sej abaút Mi bí laik lamp wé dẹm dọ́n lait mék di lait de shaín wẹ́l wẹl, an una grí to ẹnjọí di lait wẹ́l wẹl fọ smọ́l taim.

36. Bọt A gẹ́t sọ́mtin wé de tọ́k abaút Mi, an wé impọ́tánt pás wétín Jọn tọ́k abaút Mi. Dát tin bi di wọk-dẹm wé Mai Papá gív Mi mék A du. Na dís wọk-dẹm de tọ́k abaút Mi an de shó sé na Mai Papá sẹ́n Mi.

37. An Mai Papá Imsẹf wé sẹ́n Mi dọ́n tọ́k di trut abaút Mi tuu. Una nẹ́vá hiá Im vọis bifọ, an una nẹ́vá ték una ai sí Am fés to fes,

38. an una nọ́ de kíp Im mẹ́sej ínsaíd una hat. Dis na sékọf sé una nọ́ bilív Mi sé, A bi di Wọn wé I sẹn.

39. Una de lẹ́n wẹ́l wẹl di tins wé dẹm raít fọ Gọd-buk, sékọf sé una tínk sé na dís tins go mék una gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd. An na dís sém tins wé dé fọ Gọd-buk de tọ́k abaút Mi!

40. Bọt, una nọ́ grí kọ́m mít Mi só dat una go gẹ́t ríl laif wé nọ́ de ẹ́vá ẹnd.

41. A nọ́ de traí to mék pípul mék dẹm préz Mi.

42. Bọt A sabí di kaín pípul wé una bì. A sabí sé una nó lọ́v Gọd fọ ínsaíd una hat.

43. A kọ́m as Pẹ́sin wé Mai Papá sẹn mék A kọ́m tọ́k fọ Am, bọt una nọ́ grí asẹ́pt Mi. Bọt íf anọ́dá pẹ́sin kọ́m to una an di pẹ́sin de ónlí tọ́k fọ im ón sẹf, una go asẹ́pt di pẹ́sin.

44. Una laík to sósó préz ích ọ́da, bọt una nọ́ de traí dú di tins wé go mék di Wọn wé na ónlí Am bi Gọd, mék I préz una. So na haú una go fít bilív Mi?

45. Mék una nọ́ tínk sé A go tẹ́l Mai Papá sé una dọ́n dú bad. Na Mósis de tọ́k sé una dú bad. An i bi di pẹ́sin wé una hóp sé go hẹ́lẹ́p una.

46. Íf trú tru una bilív Mósis, dẹn una go bilív Mi tuu. Dis na sékọf sé Mósis raít abaút Mi.

47. Bọt as i bí sé una nọ́ bilív wétín i rait, na haú una go bilív wétín A de tọk?